„Analiza skali zagrożeń środowiska hydrogeologicznego obszarów wiejskich z uwzględnieniem współcześnie występujących źródeł zanieczyszczeń - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

„Analiza skali zagrożeń środowiska hydrogeologicznego obszarów wiejskich z uwzględnieniem współcześnie występujących źródeł zanieczyszczeń

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na poprawę warunków życia mieszkańców wsi, poprzez zapewnienie im szerokiego dostępu do elementarnych osiągnięć cywilizacyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu równowagi ekologicznej. Ze względu na bariery finansowe osiągnięcie minimalnego standardu cywilizacyjnego jest niemożliwe. Ze względu na wieloletnie zaniedbania, dotąd nierozwiązaną kwestią jest jak urządzać i zarządzać przestrzenią wiejską w sposób zrównoważony, aby chronić wody, glebę, powietrze, krajobraz i zachowując przy tym bioróżnorodność. Nie mniej ważnym problemem jest decyzja, w jaką infrastrukturę techniczną wyposażyć obszary wiejskie, aby zapewnić równowagę pomiędzy rozwojem ekonomicznym i społecznym, nie degradując przy tym zasobów środowiska przyrodniczego, a racjonalnie je wykorzystując. Badania i analizy naukowe muszą być prowadzone systematycznie z powodu wielu zmian jakie zachodzą w użytkowaniu i zagospodarowaniu obszarów wiejskich. Wykorzystując otrzymane wyniki badań udoskonala się naukowe podwaliny projektowania, programowania oraz modelowania zjawisk zachodzących w środowisku antropogenicznym. Wykonane badania będą szczególnie cenne, z uwagi na szeroki zakres planowanych analiz oraz interdyscyplinarne podejście do problemu. Na podstawie analizy i charakterystyki współcześnie występujących zagrożeń i migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym, opracowane zostaną zalecenia w aspekcie ochrony i zarządzania zasobami naturalnymi. Praca będzie miała wysokie walory poznawcze nie tylko dla samych mieszkańców obszarów wiejskich, ale także dla szerokiego grona osób i instytucji zajmujących się gospodarką wodno–ściekową, infrastruktura techniczną, inżynierią środowiska, a także ochroną środowiska i jego zasobów.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
z dnia 2013-05-27
Okres realizacji:
2013-07-30 - 2015-02-28
Kierownik projektu:
dr inż. Marzena Wójcik
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wartość projektu:
89 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy