Badania warunków powstawania i identyfikacja reaktywnych metabolitów pośrednich generowanych przez modelowe pochodne akrydonu o działaniu przeciwnowotworowym. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania warunków powstawania i identyfikacja reaktywnych metabolitów pośrednich generowanych przez modelowe pochodne akrydonu o działaniu przeciwnowotworowym.

Efekty toksyczne ksenobiotyków, w tym leków, wynikają nie tylko z samej natury związku macierzystego lecz w dużym stopniu są spowodowane działaniem jego metabolitów. Stąd, celem badań proponowanych w projekcie jest, w pierwszym etapie, poznanie mechanizmu(ów) powstawania oraz identyfikacja struktur reaktywnych metabolitów pośrednich generowanych przez wybrane związki modelowe o wykazanym działaniu przeciwnowotworowym, a następnie zaproponowanie szlaków ich detoksykacji. Wyniki podejmowanych zadań badawczych będą miały istotny wkład do wiedzy ogólnej na temat mechanizmów przemian metabolicznych leków przeciwnowotworowych i toksykologii ksenobiotyków. Planowane badania mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie chemicznie reaktywnych intermediatów przyczynią się nie tylko do wyjaśnienia i określenia toksyczności badanych związków przeciwnowotworowych, ale będą też stanowiły modelowy przykład jak w ogóle można poznać mechanizmy toksycznego działania leku. W szczególności zajmować się będę porównaniem przebiegu transformacji wybranych związków w układach enzymatycznych z metabolizmem symulowanym elektrochemicznie. W założeniu, opracowanie warunków elektrochemicznej symulacji metabolizmu ma się przyczynić do lepszego zrozumienia molekularnej natury przemian metabolicznych badanych pochodnych. Ta nowa w badaniach metabolizmu technika instrumentalna w sprzężeniu ze spektrometrem masowym zapewnia wysoką wydajność otrzymywania i detekcji niestabilnych produktów pośrednich. Opracowane warunki doświadczeń będą mogły być zastosowane do badań z udziałem różnych grup związków, w tym innych pochodnych otrzymywanych i badanych w zespole. Zakup aparatury służącej do elektrosyntezy metabolitów w pewnym stopniu przyczyni się też do rozbudowy zaplecza naukowo-badawczego Politechniki Gdańskiej. Badane zjawiska i spostrzeżenia zostaną opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz przedstawione w postaci komunikatów i referatów na konferencjach w Polsce i za granicą, co dodatkowo przyczyni się do promocji uczelni. Ostatecznym rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych autorki projektu, dążącej do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2012/07/D/NZ/03395 z dnia 2013-07-02
Okres realizacji:
2013-07-02 - 2016-07-01
Kierownik projektu:
dr inż. Agnieszka Potęga
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Wartość projektu:
358 110.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 105 razy