Badania wpływu warunków kształtowania kompozytów polimerowych na stabilizujące oddziaływanie funkcjonalnych napełniaczy pochodzenia roślinnego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania wpływu warunków kształtowania kompozytów polimerowych na stabilizujące oddziaływanie funkcjonalnych napełniaczy pochodzenia roślinnego

Odlewanie rotacyjne polimerów termoplastycznych jest technologią bezubytkowego formowania cienkościennych wyrobów polegającą na spiekaniu i następnym uplastycznianiu proszków lub mikrogranulatów polimerowych w obracającej się formie. Technologia ta ze względu na możliwość jednoetapowego kształtowania wyrobów o złożonych kształtach, mogących być zagospodarowywanymi w procesach recyklingu mechanicznego, stała się w ostatnich latach jedną z najdynamiczniej rozwijających się metod przetwarzania materiałów polimerowych. Należy podkreślić, długotrwała ekspozycja formowanych materiałów na podwyższoną temperaturę, może powodować wystąpienie efektów termicznego uszkadzania struktury kształtowanych materiałów. O ile przeprowadzone prace naukowe pozwoliły potwierdzić antyutleniającą i stabilizującą skuteczność oddziaływania napełniaczy pochodzenia roślinnego na wybrane polimery, to w dotychczasowych rozważaniach nie poruszono kwestii wpływu warunków kształtowania w stanie stopionym kompozytów na finalną efektywność ich oddziaływania na osnowę polimerową. Celem proponowanego projektu jest zbadanie zjawisk degradacyjnych występujących w trakcie wysokotemperaturowego przetwarzania kompozytów polimerowych zawierających funkcjonalne napełniacze roślinne oraz skorelowanie ich z potencjalnymi ograniczeniami efektywności stabilizującego oddziaływania związków małocząsteczkowych w nich zawartych. W ramach prac badawczych opisany zostanie wpływ procesów kształtowania oraz wstępnego przygotowywania kompozytów polimerowych zawierających napełniacze bogate w związki o potwierdzonym oddziaływaniu stabilizującym polimery z grupy poliolefin, na niekorzystne zjawiska degradacyjne, które prowadzić mogą do ograniczania ich efektywności w spowalnianiu procesów starzeniowych kompozytów. Wielokryterialna ocena wpływu warunków procesowych, uwzględniać będzie skorelowanie struktury i właściwości finalnych wyrobów z pomiarami powstających w wyniku rozpadu termicznego małocząsteczkowych związków organicznych w trakcie procesów technologicznych. Wśród korzyści dla PG wynikających z realizacji projektu należy wymienić między innymi: - publikacje naukowe z afiliacją PG powstałe w wyniku realizacji projektu, - rozwój współpracy z jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (projekt realizowany we współpracy międzynarodowej), - prestiż związany z realizacją grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2021/43/D/ST8/01491 z dnia 2022-07-11
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Paulina Kosmela
Realizowany w:
Katedra Technologii Polimerów
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Poznańska (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy