Bromowane uniepalniacze (BFR) - ich obecność oraz ścieżki migracji w środowisku wewnętrznym. Czy są zagrożeniem dla człowieka? - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bromowane uniepalniacze (BFR) - ich obecność oraz ścieżki migracji w środowisku wewnętrznym. Czy są zagrożeniem dla człowieka?

Bromowane uniepalniacze (BFR) są przykładem związków chemicznych, które występują w środowisku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Ponadto BFR są związkami chemicznymi szeroko rozpowszechnionymi w środowisku. W przeszłości były standardowo stosowane w produkcji przemysłowej jako dodatek zmniejszający palność materiałów polimerowych. Ograniczenie wykorzystywania BFR na początku XXI wieku nie wyeliminowało ich obecności w środowisku, co powiązane jest z wysoką trwałością BFR i możliwością ich bioakumulacji. Głównym celem pracy realizowanej w ramach projektu jest poznanie oraz ocena wielkości emisji związków chemicznych z grupy BFR z elementów wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a w dalszej perspektywie określenie czy i w jakim stopniu emisja ta wpływa na jakość powietrza atmosferycznego. Określenie potencjału do migracji i oszacowanie stopnia narażenia organizmu na związki z grupy BFR, na podstawie badania zawartości BFR w próbkach włosów użytkowników pomieszczeń, z pewnością wpłynie na wzrost świadomości społecznej na temat występowania BFR w otoczeniu człowieka oraz potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych wynikających z ekspozycji na te związki chemiczne. Uzyskana wiedza może przyczynić się do rozpowszechnienia procedur zamieszczania przez producentów na etykietach obecności BFR w strukturze elementów wyposażenia pomieszczeń wewnętrznych, a w konsekwencji do bardziej świadomego wyboru tego typu produktów przez konsumentów. Ponadto pozwoli to na stworzenie podstaw do stosowania praktyk zaradczych, mających na celu minimalizację stopnia narażenia na działanie ksenobiotyków - szczególnie w przypadku kobiet w ciąży oraz dzieci, które zaliczane są do grupy najwyższego ryzyka wystąpienia konsekwencji zdrowotnych na skutek ekspozycji na związki z grupy BFR. W wyniku realizacji projektu planowane jest opublikowanie co najmniej 3 artykułów w renomowanych czasopismach znajdujących się na tzw. „liście filadelfijskiej”, dodatkowo wygłoszone zostaną komunikaty ustne oraz przygotowane plakaty, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji naukowych. Proponowane badania będą stanowiły także podstawę do przygotowania rozprawy doktorskiej i kilku prac magisterskich oraz inżynierskich, których tematyka będzie związana z problematyką badań realizowanych w ramach projektu.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2018/31/N/ST10/03664 z dnia 2019-11-29
Okres realizacji:
2019-11-29 - 2022-11-28
Kierownik projektu:
Monika Śmiełowska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Wartość projektu:
207 200.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 327 razy