Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

W ramach projektu przewiduje się opracowanie modelu Dostępnej Szkoły, Wypracowanie dla ok. 100 szkół indywidualnych planów poprawy dostępności i przetestowanie innowacji wśród minimum 30 grantobiorców w całej Polsce - Jednostek Samorządu Lokalnego obejmując wsparciem min. 90 szkół. Głównym zadaniem PG wspólnie z Liderem jest wypracowanie Modelu Dostępniej Szkoły (M DS) (zad. 1), Polegać ono będzie na wypracowaniu założeń Modelu i tzw. dojrzałości szkoły do pełnienia roli placówki włączającej opartej na idei projektowania uniwersalnego, w tym wskazania metodologi nauczania uczniów z niepełnosprawnościami. Dostępność w projekcie rozumiana jest jako dostęp do form i narzędzi nauczania zgodnych z potrzebami uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności nauczycieli oraz specjalistów podnoszących kwalifikacje w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych. To również dostępność do szkoły w aspekcie transportowym, architektonicznym, dostosowania przestrzeni szkolnej dla osób (uczniów, rodziców i nauczycieli) z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Model wypracowywany będzie w gronie ekspertów z zakresu architektury, pedagogiki, dostępności cyfrowej, zarządzania szkołą i in. Następie w zadaniu 2 po naborze szkół do projektu (90) opracowany zostanie IPPD, co wymagać będzie wykonania audytów dostępności w obszarze infrastruktury, wyposażenia technicznego szkoły i przygotowanie wstępne uczestników poprzez szkolenia dla organów prowadzących i zarządzających szkołami. Jako zadanie trzecie przewiduje się wsparcie merytoryczno-techniczne podczas wdrażania IPPD w poszczególnych szkołach w okresie trwania projektu. Ten etap ma potwierdzić podniesienie lub min. utrzymanie poziomu dojrzałości dojrzałości szkoły . Ostatnim zadaniem ma być monitoring wdrażania IPPD i zastosowanych innowacji oraz upowszechnianie modelu Dostępnej Szkoły. Realizacja projektu dla PG i jej pracowników ma wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie stosowania projektowania uniwersalnego, jako innowacyjnych rozwiązań i przetestowania ich w praktyce, Zebrane doświadczenia mogą uczynić PG instytucją ekspercką w obszarze dostępnej architektury i przestrzeni cyfrowej, co będzie miało istotne znaczenie dla pozyskiwania innych grantów przewidzianych w programie rządowym Dostępność Plus.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Edukacja+
Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Porozumienie:
POWR.04.01.00-00-DS10/19 z dnia 2019-12-30
Okres realizacji:
2019-11-01 - 2023-08-30
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
Realizowany w:
Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (Polska)
  • Stowarzyszenie Młodych Lubuszan (Polska)
Wartość projektu:
49 997 749.78 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy