Ekonomika krajobrazu europejskiego w kontekście zrównowazonego rozwoju urbanistycznego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonomika krajobrazu europejskiego w kontekście zrównowazonego rozwoju urbanistycznego

Wszyscy partnerzy konsorcjum zgadzają się co do ważności zagadnienia podkreślania multidycyplinarnego i wielosektorowego podejścia do nauczania kluczowych zagadnień jak architektura krajobrazu, architektura, urbanistyka czy ekonomika krajobrazu. W tym kontekście za kluczową uznana winna być potrzeba wspólnego w kontekście europejskim innowacyjnego programu dydaktycznego i narzędzi z nim związanych. Konsorcjum projektu TELOS ma na celu wypracowanie multidycyplinarnej i wielosektorowej infrastruktury dydaktycznej w zakresie ekonomiki krajobrazu, efektywnie odnoszącej się do lokalnych i międzynarodowych wyzwań urbanizacyjnych i wykorzystującej dobre praktyki, innowacje i podejście systemowe. Konsorcjum TELOS zakłada wykreowanie sieci instytucji, których działania przyczyniać się będą do promowania zrównoważonego rozwoju urbanistycznego i Agendy 2030. Wszyscy partnerzy zamierzają: a) Skonsolidować i rozpowszechnić wiedzę w odniesieniu do wszystkich sektorów (akademii, praktyki, badań, polityki, organizacji pozarządowych i szeroko rozumianej społeczności) poprzez wypracowanie agendy dydaktycznej skoncentrowanej na kształtującym się zagadnieniu ekonomiki krajobrazu, oraz b) Przebadać metody i narzędzia dydaktyczne w różnych kontekstach metropolitalnych: Rzym (Włochy), Antalya (Turcja), Bruksela (Belgia), Gdańsk (Polska), Stuttgart (Niemcy). Wspomagane informatycznie nauczanie stanie się integralną częścią tego procesu. W celu nadania projektowi zasięgu międzynarodowego, konsorcjum wypracuje I wdroży: 1) Webinaria dla studentów i kadry akademickiej, dotyczące metod interdyscyplinarnych; 2) Sesje treningowe dla kadry akademickiej; 3) Intensywne programy dydaktyczne, podczas których nauczyciele i studenci zajmą się wybranymi zagadnieniami multidyscyplarnymi i transnarodowymi; 4) Konkursy studenckie, wspomagane przez narzędzia informatyczne i powiązane z warsztatami projektowymi z udziałem interesariuszy, wspomagane przez wizytujących przedstawicieli innych uczelni; 5) Postępy i rezultaty projektu TELOS będą prezentowane także podczas wydarzeń promujących z udziałem reprezentujących różne sektory i narodowości odbiorców. Kluczowe rezultaty: 1. Program dydaktyczny TELOS w zakresie ekonomiki krajobrazu, zawierający dostępne powszechnie zasoby edukacyjne jak np. nagrania wykładów 2. Narzędzia edukacyjne TELOS w zakresie ekonomiki krajobrazu. Realizacja projektu przez PG pozwoli na wypracowanie nowej oferty dydaktycznej na Wydziale Architektury.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
TELOS
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen Austauschdienst
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Realizowany w:
Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • LE:NOTRE Institute (Holandia)
  • Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart GmbH (Niemcy)
  • Nürtingen-Geislingen University (Niemcy)
  • Université Libre de Bruxelles (Belgia)
  • “Sapienza” University of Rome, Department of Planning, Design, Technology of Architecture (Włochy)
  • Akdeniz University (Turcja)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy