Fałszywe samozatrudnienie jako element szarej strefy w Polsce. Identyfikacja rozmiarów i przyczyn - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fałszywe samozatrudnienie jako element szarej strefy w Polsce. Identyfikacja rozmiarów i przyczyn

Planowane działanie jest następstwem zainteresowań naukowych wnioskodawcy, które koncentrują się na analizie gospodarki nieformalnej w Polsce i dotyczą jej aspektów definicyjnych, pomiarowych oraz rozpoznania przyczyn i skutków. Wśród zidentyfikowanych luk badawczych wymienić można m.in. zjawisko fałszywego samozatrudnienia (bogus (false) self-employment), które pozostaje słabo rozpoznane w Polsce. Fałszywe samozatrudnienie jest jednym ze sposobów uchylania się od opodatkowania oraz płacenia składek na ubezpieczenie społeczne poprzez zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. W praktyce osoby samozatrudnione często nie prowadzą działalności przedsiębiorczej lecz wykonują zadania zamówione przez zleceniodawcę, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Wnioskowane działanie ma na celu przeprowadzenie badania ankietowego o charakterze pilotażowym, opartym na wywiadach telefonicznych (CAPI) z właścicielami firm bądź menedżerami wyższego stopnia. Wstępna wycena przewiduje przeprowadzenie ok. 1000 efektywnych wywiadów przez firmę zewnętrzną. Wnioskodawca w ramach planowanego działania jest odpowiedzialny za przygotowanie kwestionariusza ankiety, dobór próby badawczej oraz analizę uzyskanych wyników. W celu zagwarantowania reprezentatywności i uogólnienia wyników na cały kraj, zastosowany zostanie proces warstwowania, z wykorzystaniem trzech warstw: województwo, sektor oraz wielkość obrotów. Celem ankiety jest identyfikacja zjawiska fałszywego samozatrudnienia w Polsce. Z uwagi na trudność tematyki, zastosowany zostanie szereg narzędzi, wykorzystywanych w badaniach ankietowych dotyczących tematów drażliwych (sensitive questions), które mają na celu zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania prawdziwych odpowiedzi.. Badanie ankietowe pozwoli na osiągnięcie następujących celów badawczych: (1) rozpoznanie rozmiarów fałszywego samozatrudnienia w formalnie działających przedsiębiorstwach w Polsce; (2) identyfikacja przyczyn występowania powyższego zjawiska; (3) zbadanie skłonności do zawierania umów cywilnoprawnych opartych na samozatrudnieniu (na postawie charakterystyk badanych przedsiębiorstw). Zebrany materiał statystyczny pozwoli na prezentację wyników badań zarówno w postaci podstawowych statystyk, jak również budowę modeli ekonometrycznych badających przyczyny występowania badanego zjawiska. Efekty badań zostaną opublikowane w czasopismach naukowych oraz zaprezentowane podczas konferencji i seminariów naukowych.

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
MINIATURA
Porozumienie:
DEC-2018/02/X/HS4/00441 z dnia 2018-08-31
Okres realizacji:
2018-09-15 - 2019-09-14
Kierownik projektu:
dr Dagmara Nikulin
Realizowany w:
Katedra Nauk Ekonomicznych
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy