Innowacyjne europejskie fundusze odpowiedzialnego inwestowania: determinanty rozwoju oraz konsekwencje społeczno-gospodarcze. Perspektywa trwałego rozwoju. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjne europejskie fundusze odpowiedzialnego inwestowania: determinanty rozwoju oraz konsekwencje społeczno-gospodarcze. Perspektywa trwałego rozwoju.

W ramach projektu zostało zdefiniowanych pięć celów głównych: 1. Określenie szczegółowych kryteriów, które mogą zostać zastosowane w celu identyfikacji i klasyfikacji funduszy ETF odpowiedzialnego inwestowania. 2. Identyfikacja ścieżek rozwoju funduszy ETF odpowiedzialnego inwestowania w Europie. 3. Identyfikacja determinant rozwoju funduszy ETF odpowiedzialnego inwestowania w Europie na poziomie zarówno przedsiębiorstw, jak i krajów. 4. Identyfikacja efektów społeczno-gospodarczych funduszy ETF odpowiedzialnego inwestowania w Europie, w tym wpływu na system finansowy. 5. Ocena znaczenia funduszy ETF odpowiedzialnego inwestowania w kontekście strategii trwałego rozwoju wdrażanych w Europie. Badanie obejmie fundusze exchange-traded funds (ETFs) odpowiedzialnego inwestowania w co najmniej 5 krajach europejskich: Francji, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii; w pozostałych krajach europejskich z rynkami ETF nie zidentyfikowano funduszy odpowiedzialnego inwestowania (ESG). Całkowita wartość aktywów funduszy będzie używana jako główny wskaźnik, zaś liczba funduszy i obroty ich jednostkami będą traktowane jako wskaźniki dodatkowe. Podstawowy okres badania to lata 2006-2019 (ze względu na brak funduszy ETF ESG w Europie przed rokiem 2006). Dane dotyczące funduszy ETF odpowiedzialnego inwestowania w innych krajach zostaną użyte w celach porównawczych. Rezultaty projektu stanowić będą znaczący wykład do obecnego stanu wiedzy poprzez planowane osiągnięcie celów teoretyczno-metodologicznego oraz empirycznych. W pierwszym obszarze, wkładem projektu będzie określenie kryteriów, które można zastosować do identyfikacji funduszy ETF odpowiedzialnego inwestowania. W drugim, empirycznym, projekt przyczyni się do poszerzenia obecnego stanu wiedzy poprzez przeprowadzenie i zaprezentowanie wyników szczegółowej analizy funduszy ETF odpowiedzialnego inwestowania w krajach europejskich w wybranym okresie. Wyniki badania mogą zostać użyte do wskazania barier w rozwoju funduszy ETF odpowiedzialnego inwestowania w Polsce i sformułowania rekomendacji biorących pod uwagę możliwe połączenia z rynkami ETF ESG w innych krajach poprzez polskie aktywa utrzymywane w portfelach zagranicznych funduszy. Znaczenie projektu dla PG: - publikacja artykułów i książek zawierających wyniki badań; - dostęp do bazy danych o badanych funduszach i krajach; - nawiązanie i rozwijanie współpracy badawczej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2020/37/B/HS4/00717 z dnia 2021-01-26
Okres realizacji:
2021-01-26 - 2025-01-25
Kierownik projektu:
dr hab. Adam Marszk
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Nauk Ekonomicznych
Wartość projektu:
442 200.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1153 razy