Kwantowa dekoherencja i struktury korelacyjne - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kwantowa dekoherencja i struktury korelacyjne

Projekt ma na celu pozyskanie stypendium z Narodowego Centrum nauki na przygotowanie rozprawy doktorskiej oraz odbycie stażu w ośrodku zagranicznym. Celem naukowym rozprawy jest zbadanie procesu dekoherencji i obiektywizacji w mechanice kwantowej ze szczególnym uwzględnieniem struktur korelacyjnych związanych z tymi procesami oraz próba uszczegółowienia opisu procesu obiektywizacji w języku kanałów informacyjnych. W ramach rozprawy stan układu nazywa się obiektywnym jeżeli wielu obserwatorów może określić go w sposób niezależny jednocześnie nie powodując jego zmiany. Nadrzędna hipoteza badawcza przyjęta w pracy dotyczy założenia, że jedynymi strukturami korelacyjnymi, które umożliwiają wielu obserwatorom w sposób niezależny uzyskanie informacji o stanie układu fizycznego, nie zaburzając go, są struktury brodcastowe. Podjęte w pracy badania mają na celu sprawdzenie, czy dynamika w konkretnych modelach, takich jak model kwantowego ruchu Browna, prowadzi do powstania struktur brodcastowych. Kolejna hipoteza postawiona w rozprawie zakłada, że proces obiektywizacji stanów kwantowych można opisać w formalizmie przekazywania klasycznej informacji o stanie układu fizycznego do środowiska; w rozprawie podjęto próbę scharakteryzowania tak zdefiniowanego kanału informacyjnego. Rezultaty badań wstępnych pozwoliły również sformułować przypuszczenie, że dotychczas stosowane w literaturze modelowanie środowiska przez zbiór składający się z nieskończonej liczby układów nie jest konieczne do opisania procesu dekoherencji i można zastąpić je opisem środowiska składającego się ze skończonej liczby układów. Potencjalne aplikacje nowo zaproponowanego podejścia wykraczają poza teorię dekoherencji i obejmują teorię kwantowych układów otwartych, dlatego też prace nad tą hipotezą wydają się być bardzo istotne. W drugim nurcie badań podjęto się rozstrzygnięcia kwestii użyteczności tak zwanych struktur klasyczno-kwantowych jako zasobów w protokole zdalnego przygotowania stanu. Wyniki uzyskane przez innych autorów świadczyły o tym, że te struktury są odpowiedzialne za lepszą wydajność tego protokołu niż w przypadku wydajności uzyskanej jedynie przy pomocy klasycznych zasobów. W przeprowadzonych badaniach udało się już wykazać, że wniosek taki w ogólności nie jest poprawny. Praca kandydata wzmocni dorobek naukowy uczelni w dziedzinie współczesnych podstawowych badań naukowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
ETIUDA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
z dnia 2015-09-08
Okres realizacji:
2015-10-01 - 2016-09-30
Kierownik projektu:
dr inż. Jan Tuziemski
Realizowany w:
Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej
Wartość projektu:
66 379.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy