Model dojrzałości organizacyjnej do wspierania zatrudnialności osób neuroróżnorodnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model dojrzałości organizacyjnej do wspierania zatrudnialności osób neuroróżnorodnych

Neuroróżnorodność to dowolny rodzaj przetwarzania poznawczego lub sposobu nadawania sensu światu, który odbiega od „typowych” sposobów myślenia i bycia. Do społeczności osób neuroróżnorodnych zaliczają się m.in. osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), dysleksją, dyspraksją, czy Zespołem Tourette’a. Niektóre z tych osób mają problemy ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Celami projektu są: Identyfikacja i analiza kluczowych barier dla zatrudnialności oraz korzyści z zatrudniania osób neuroróżnorodnych. Identyfikacja składowych procesu osiągania dojrzałości organizacyjnej do zatrudniania osób neuroróżnorodnych. Opracowanie modelu dojrzałości organizacyjnej wspierającego zatrudnialność osób neuroróżnorodnych (NOMM). Działania badawcze zaplanowano w oparciu o traingulacje metod. Po pierwsze, analiza danych zastanych odnoszących się do wcześniejszych badań nad korzyściami i barierami ekonomicznymi, społecznymi i psychologicznymi w zatrudnianiu pracowników neuroróżnorodnych wraz wielkokontekstową interpretacja aktów normatywnych. Po drugie, przeprowadzonych zostanie 12 wywiadów częściowo ustrukturyzowanych z ekspertami w celu zidentyfikowania determinantów „skłonności” oraz „gotowości” organizacyjnej do zatrudniania osób neuroróżnorodnych. Na tej podstawie przeprowadzone zostanie badanie w kolejnym etapie, przy wykorzystaniiu wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Próba badawcza obejmie około 1000 firm z trzech wybranych sektorów gospodarki. W rezultacie, zostaną wyłonione firmy do kolejnego etapu badania w formie studium przypadku. Próba badawcza liczyć bedzie 3 firmy, które odniosły sukces w obszarze zatrudnialności osób neuroróżnorodnych. Badania obejmą wywiady częściowo ustrukturyzowane, przeprowadzona zostanie obserwacja usprawnień i modyfikacji w miejscu pracy lub określonych praktyk wspierających oraz analiza dokumentacji firmy w obszarze kwestii zatrudniania osób neuroróżnorodnych. W rezultacie, 1) zidentyfikowane i zanalizowane zostaną kluczowe bariery dla zatrudnialności oraz korzyści z zatrudniania osób neuroróżnorodnych. 2) Scharakteryzowane zostaną części składowe procesu osiągania dojrzałości organizacyjnej do zatrudniania osób neuroróżnorodnych, jak skłonność organizacyjna oraz gotowość organizacyjna wraz z ich determinantami. 3) Opracowany zostanie model dojrzałości organizacyjnej wspierający zatrudnialność osób neuroróóżnorodnych (NOMM).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
NOMM
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr Michał Tomasz Tomczak
Realizowany w:
Katedra Przedsiębiorczości
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy