Modelowanie warunków hodowli mikroorganizmów w celu różnicowania właściwości fizykochemicznych syntezowanych przez nie biosurfaktantów - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie warunków hodowli mikroorganizmów w celu różnicowania właściwości fizykochemicznych syntezowanych przez nie biosurfaktantów

Stosując różnego typu źródła C i N w pożywce mikrobiologicznej można wpływać na skład biosurfaktantu produkowanego przez mikroorganizmy i zmienić zawartość RLL w zakresie od 14 do nawet 67%, a RRLL w zakresie 33-85%. Może to istotnie wpływać na właściwości fizykochemiczne produktu, gdyż różne homologi RL wykazują różne zdolności emulgujące, a także różnią się wartościami CMC (10-200 mg/L). Przy wykorzystaniu dostępnej literatury opisującej warunki otrzymywania RL i dokładny skład produktu, a następnie połączeniu jej z literaturowymi i eksperymentalnymi danymi dotyczącymi właściwości fizykochemicznych RL można stworzyć statystycznie istotny model teoretyczny do projektowania biosyntezy RL o pożądanych właściwościach, w tym przypadku zdolności do solubilizacji. Solubilizacja micelarna polega na zwiększeniu rozpuszczalności substancji nierozpuszczalnych w danym rozpuszczalniki przez ich wbudowanie w micele surfaktantu. Mechanizm ten jest szczególnie istotny w procesach usuwania zanieczyszczeń, remediacji gruntu, transportu substancji aktywnych. Wstępna weryfikacja hipotezy badawczej pokazała, że można określić zależności pomiędzy parametrami opisującymi biosurfaktant i solubilizat (np. hydrofobowość, objętość cząsteczkowa) oraz warunki prowadzenia solubilizacji (temp., pH) a jej efektywnością wyrażoną jako molowy współczynnik solubilizacji (MSR) (wyniki nieopublikowane). Badania pozwolą na zdobycie fundamentalnej wiedzy dotyczącej kierowania biosyntezą RL w taki sposób, aby otrzymać produkt o pożądanych właściwościach fizykochemicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań można będzie przewidzieć, jaki RL lub jaka mieszanina RL wykaże optymalne właściwości solubilizacyjne względem danej substancji aktywnej czy innej substancji będącej w obszarze zainteresowań. Jednocześnie model dostarczy informacji w jakich warunkach i na jakiej pożywce należy hodować mikroorganizmy, aby taki właśnie biosurfaktant pozyskać. Dodatkowo, uszeregowanie parametrów bio- i fizykochemicznych pod względem istotności wpływu na właściwości RL znacząco ułatwi projektowanie wszelkich badań dotyczących tej grupy związków. Zaproponowane badania fundamentalne mogą w przyszłości przyczynić się do znaczącego rozpowszechnienia produkcji i stosowania tych naturalnych, nietoksycznych i łatwo biodegradowalnych związków.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
bioMSRcalc
Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Ilona Edyta Kłosowska-Chomiczewska
Realizowany w:
Katedra Technologii Koloidów i Lipidów
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

wyświetlono 148 razy