Przystosowanie metod elektroforetycznych do oznaczania wpływu składników żywności na poziom całkowitej metylacji DNA. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przystosowanie metod elektroforetycznych do oznaczania wpływu składników żywności na poziom całkowitej metylacji DNA.

Opracowanie względnie prostej i taniej metody, ale charakteryzującej się dużą powtarzalnością, pozwoliłoby upowszechnić ocenę składników żywności pod kątem ich aktywności epigenetycznej w naukach o żywności i żywieniu człowieka. W przedstawionym projekcie planuje się optymalizację trzech stosunkowo prostych metod elektroforetycznych i ich weryfikację na potrzeby badania wpływu składników żywności na metylację DNA. Z tego względu pierwszym elementem projektu będzie dobranie modelu komórkowego in vitro w formie kokultury, możliwie wiarygodnie odzwierciedlającego warunki jakie panują w ludzkim organizmie. Profil metylacji DNA w danej linii występującej w kokulturze zostanie oznaczony za pomocą standardowej elektroforezy w żelu agarozowym, elekroforezy kapilarnej i metylowrażliwego testu kometowego z zastosowaniem endonukleaz restrykcyjnych HpaII i MspI. Aby zaobserwować zmiany w poziomie metylacji DNA za pomocą proponowanych metod, kokultury będą traktowane metioniną, która jest donorem grup metylowych oraz pochodnymi katechiny, o których wiadomo, że obniżają poziom metylacji DNA. Do weryfikacji uzyskanych wyników zostanie użyta metoda referencyjna wykorzystująca technikę PCR (EpiMark®). Trzecim celem projektu będzie modyfikacja metylowrażliwego testu kometowego umożliwiająca rozróżnienie 5-metylocytozyny (5-mC) od 5-hydroksymetylocytozyny (5-hmC) oraz oszacowanie poziomu 5-hmC w komórkach dzięki wykorzystaniu glukozylacji 5-hmC. Wyniki uzyskane za pomocą zmodyfikowanej wersji testu kometowego zostaną sprawdzone referencyjną metodą (EpiMark®) wykorzystującą technikę PCR. Potwierdzenie możliwości zastosowania testu kometowego do oznaczania poziomu 5-hmC pozwoli na zrealizowanie kolejnego celu jakim będzie śledzenie zmian w poziomie 5-hmC pod wpływem stresu oksydacyjnego wywołanego np. H2O2 w wybranej kokulturze za pomocą zaproponowanej modyfikacji testu kometowego.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
EpiFood
Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/27/N/NZ9/02351 z dnia 2018-10-02
Okres realizacji:
2018-10-02 - 2021-10-01
Kierownik projektu:
Monika Baranowska
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 117 razy