Rola kompleksów mTORC1 i mTORC2 w utrzymaniu fenotypu komórek macierzystych nowotworu podczas przejścia epitelialno-mezenchymalnego w modelu niedrobnokomórkowego raka płuc A549 - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola kompleksów mTORC1 i mTORC2 w utrzymaniu fenotypu komórek macierzystych nowotworu podczas przejścia epitelialno-mezenchymalnego w modelu niedrobnokomórkowego raka płuc A549

Cel badań/Hipoteza Celem projektu jest określenie roli kompleksów mTORC1 oraz mTORC2 w utrzymaniu fenotypu komórek macierzystych nowotworu (KMN) podczas przejścia epitelialno-mezenchymalnego w modelu niedrobnokomórkowego raka płuc, komórek A549. Kompleksy mTORC1/2 uczestniczą w regulacji przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) w komórkach nowotworowych. Kompleksy te mogą również uczestniczyć w regulacji fenotypu komórek macierzystych nowotworu (KMN), jednakże rola każdego z nich w tej regulacji nie została w pełni wyjaśniona. Dane literaturowe wykazały, że do całkowitego przejścia komórek epitelialnych w mezenchymalne wymagana jest aktywacja obu kompleksów kinazy mTOR oraz kinazy Akt. Z wcześniejszych badań wynika także, że kofeina, będąca inhibitorem kinazy Akt i/lub mTOR w warunkach in vitro, powoduje zahamowanie przejścia epitelialno-mezenchymalnego w komórkach trofoblastów. Otrzymane przez nas wstępne wyniki pokazują, że kofeina nie tylko wpływa na przejście EMT ale także obniża ekspresję markerów uważanych za markery KMN m.in. Sox2 i ABCG2 oraz redukuje zdolność komórek do wzrostu w postaci sferoidów. W trakcie planowanych badań określimy wpływ obu kompleksów kinazy mTOR na utrzymanie fenotypu KMN podczas przejścia EMT wywołanego czynnikiem biologicznym TGFβ w komórkach nowotworowych podczas jednoczesnego ich traktowania TGFβ wraz z kofeiną lub z wyciszeniem ekspresji poszczególnych kinaz przy pomocy siRNA: kompleksu mTORC1 (Raptor siRNA), mTORC2 (Rictor siRNA). Wpływ rezultatów Obecność komórek nowotworowych o cechach komórek macierzystych nowotworu (KMN) oraz przejście EMT wiązane są bezpośrednio z problemami w skuteczności obecnie stosowanych terapii przeciwnowotworowych, w szczególności z progresją nowotworu i tworzeniem przerzutów po początkowej odpowiedzi na czynniki terapeutyczne i w konsekwencji z remisją choroby nowotworowej. Określenie roli kompleksów kinazy mTOR w utrzymaniu fenotypu CSC podczas przejścia EMT może przyczynić się do lepszego zrozumienia tych procesów, a w konsekwencji umożliwi w przyszłości zaprojektowanie nowych strategii terapeutycznych skierowanych selektywnie przeciwko komórkom macierzystym nowotworu. Znaczenie projektu dla PG Publikacja uzyskanych wyników w międzynarodowych czasopismach naukowych przyczyni się do wzrost działalności naukowo-badawczej uczelni.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2013/11/N/NZ3/02022 z dnia 2014-08-21
Okres realizacji:
2014-08-21 - 2016-12-20
Kierownik projektu:
dr inż. Marcin Serocki
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Wartość projektu:
99 970.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy