Staż naukowy w Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Atenach dotyczący badania metod kalibracji geometrycznej i radiometrycznej wielokamerowych systemów teledetekcyjnych w sztucznym oświetleniu. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Staż naukowy w Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Atenach dotyczący badania metod kalibracji geometrycznej i radiometrycznej wielokamerowych systemów teledetekcyjnych w sztucznym oświetleniu.

Projekt obejmuje pojedyncze działanie naukowe w postaci stażu badawczego w Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Atenach. W ramach działania naukowego planowanego do realizacji zamierza się określić podatność metod kalibracji geometrycznej i radiometrycznej jednokamerowych oraz wielokamerowych niemetrycznych systemów optycznych na zmienne spektrum i natężenie oświetlenia. Szczególna uwaga zostanie poświęcona weryfikacji hipotezy badawczej o wrażliwości znanych metod kalibracji kamer niemetrycznych na niepełne spektrum oświetlenia oraz niewielkie jego natężenie. W badaniach planuje się wykorzystać dane empiryczne zarejestrowane podczas sesji pomiarowych przez różne systemy optyczne, popularnie stosowane w fotogrametrii i teledetekcji niskiego pułapu, takie jak układy jednokamerowe, pięciokamerowe i dziesięciometrowe, z różnymi układami optycznymi i sensorami światłoczułymi. Na podstawie przeprowadzonych badań możliwe będzie wskazanie optymalnych warunków pomiaru i spektrum oświetlenia sztucznego do wykonywania takiej kalibracji i opracowanie nowej metody kalibracji, uwzględniającej zmienne i niepełne spektrum oświetlenia sceny. W ten sposób możliwe stanie się opracowanie nowych współczynników korygujących do elementów orientacji wewnętrznej kamer oraz parametrów dystorsji, uwzględniających wiodące spektrum oświetlenia sceny i w rezultacie osiągnięcie wyższej niż dotąd dokładności opracowania. Jest to o tyle ważne, że zastane oświetlenie, a szczególnie te o niskim natężeniu, powoduje powstanie błędów przy określeniu elementów orientacji wewnętrznej oraz parametrów dystorsji kamery niemetrycznej już na początkowym etapie opracowania danych z pomiaru. Błąd ten kumuluje się w procesie numerycznym i istotnie przekłada się na końcowy wynik. Jak wykazały już wykonane badania wstępne, w niektórych przypadkach wartości błędów są na tyle wysokie, że produkty fotogrametrii i teledetekcji nie spełniają przyjętych standardów opracowania. Należy zaznaczyć, że opisywana tu wrażliwość stosowanych metod kalibracji, jest zjawiskiem jak dotąd niezauważonym we współczesnej cyfrowej fotogrametrii i teledetekcji niskiego pułapu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
NUTA RI
Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Paweł Burdziakowski
Realizowany w:
Katedra Geodezji
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy