Strategies for sustainable communal waste-water management in the Baltic Sea Region - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategies for sustainable communal waste-water management in the Baltic Sea Region

Polska wśród krajów zlokalizowanych w zlewni Morza Bałtyckiego odprowadza największy ładunek związków biogennych (ok. 30% całkowitego ładunku azotu i 40% fosforu). Dotychczasowe analizy wskazują, że za tą sytuację jest odpowiedzialny spływ powierzchniowy z obszarów o charakterze rolniczo-wiejskim. Jest to spowodowane brakiem lub niewłaściwym rozwiązaniem systemów oczyszczania ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej ze względów finansowych i eksploatacyjnych jest niemożliwa. Celem projektu jest powołanie konsorcjum złożonego z wybranych państw nadbałtyckich. Następnie przeprowadzona zostanie analiza stosowanych w tych krajach rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej na obszarach niezurbanizowanych z uwzględnieniem najnowszych trendów uwzględniających nie tylko wysokie efekty usuwania związków biogennych, ale również ograniczenia lub zminimalizowanie ich negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze (jak np. emisja CO2, czy brak odpadów). Następnie zostaną podjęte działania zmierzające do oceny możliwości wdrożenia wybranego sposobu unieszkodliwiania ścieków, uwzględniające warunki lokalne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. W tym celu prowadzone będą spotkania z mieszkańcami i gospodarzami obszarów wiejskich. Wyniki tych spotkań powinny zostać uwzględnione w studium wykonalności – oceniającym możliwości wdrożenia proponowanego rozwiązania oraz jego aplikacji w celu rozwiązania problemu emisji pierwiastków biogennych w spływach obszarowych w Polsce i innych krajach z rejonu Morza Bałtyckiego. Zebrana w czasie spotkań wiedza i wymiana doświadczeń będzie stanowiła podstawę aplikowania o projekt, którego wynikiem będzie wypracowanie najlepszej możliwej technologii (strategii) zagospodarowanie ścieków i osadów dla terenów niezurbanizowanych z uwzględnieniem charakterystycznych warunków lokalnych danego terenu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SUWMAB
Program finansujący:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Porozumienie:
S 61 z dnia 2014-12-03
Okres realizacji:
2014-10-14 - 2015-12-13
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Halmstad University (Szwecja)
  • Oulu University of Applied Sciences, School of Engineering (Finlandia)
Wartość projektu:
49 350.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusze Europejskie [w tym Fundusze Strukturalne]
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 137 razy