Wdrożenie do praktyki matryc czujnikowych jako narzędzi wskaźnikowych do monitoringu jakości powietrza na terenie aglomeracji trójmiejskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wdrożenie do praktyki matryc czujnikowych jako narzędzi wskaźnikowych do monitoringu jakości powietrza na terenie aglomeracji trójmiejskiej

Z analizy rocznych raportów oceny jakości powietrza w Województwie Pomorskim, wynika, że w przypadku takich zanieczyszczeń, jak pył zawieszony PM10, ozon i benzo(a)piren zostały przekroczone wartości poziomów stężeń dopuszczalnych i wartości poziomów stężeń docelowych (długoterminowych). Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest zakwalifikowanie danej strefy do klasy, która wymaga opracowania programów ochrony powietrza. Wymienione zanieczyszczenia są szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka, a niektóre z tych zanieczyszczeń dodatkowo mogą wywołać niekorzystne zjawisko jakim jest smog, którego przykłady coraz częściej występują również w Polsce. W aglomeracjach o dużej gęstości zaludnienia wymaga się, aby w sposób stały, obiektywny oraz w odpowiedniej liczbie punktów pomiarowych prowadzić monitoring jakości powietrza. Zastosowanie odpowiedniej ilości analizatorów automatycznych spełniających warunki metodyki odniesienia wiąże się z wysokimi kosztami prowadzenia takiego monitoringu. Jednym z rozwiązań proponowanych przez Wnioskodawcę jest zastosowanie niskokosztowych czujników chemicznych w postaci matryc czujnikowych do oznaczania takich zanieczyszczeń jak NOx, lotne związki organiczne oraz PM10. Użycie takich narzędzi jak matryce czujnikowe byłoby wsparciem obecnie istniejącej sieci monitoringu w aglomeracji trójmiejskiej, a poprzez pomiary wskaźnikowe możliwe byłoby informowanie lokalnych społeczności o możliwości pojawienia się takich niekorzystnych zjawisk jak: smog fotochemiczny czy lokalne przekroczenia alarmowych poziomów zanieczyszczeń powietrza. Pozyskiwanie informacji o poziomie stężeń w powietrzu atmosferycznym takich składników jak NOx oraz lotne związki organiczne, które są prekursorami w obecności światła powstania ozonu, a w konsekwencji pojawienia się smogu, umożliwiłoby dostatecznie szybką reakcję przeciwdziałającą odpowiednich służb komunalnych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
WFOŚ
Instytucja:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańskui
Porozumienie:
WFOŚ/D/201/19/2018 z dnia 2018-02-14
Okres realizacji:
2018-02-14 - 2020-06-30
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Gębicki
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 136 razy