Wpływ chemiczny frakcji mikrosfer glinokrzemianowych na zależność pomiędzy wydzielonym ciepłem wczesnej hydratacji a wytrzymałością na ściskanie zapraw cementowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ chemiczny frakcji mikrosfer glinokrzemianowych na zależność pomiędzy wydzielonym ciepłem wczesnej hydratacji a wytrzymałością na ściskanie zapraw cementowych

Mikrosfery glinokrzemianowe stanowią lekką frakcje odpadów paleniskowych, powstających podczas spalania konwencjonalnego węgli. Zaplanowane badania dotyczą wyznaczenia ciepła hydratacji zapraw cementowych, bez i z udziałem 1,5%, 3,5% oraz 5% mikrosfer glinokrzemianowych (zamiennika cementu) z udziałem kalorymetru izotermicznego dla dwóch wytypowanych frakcji ziarnowych analizowanego materiału badawczego. Badania ciepła hydratacji zostanie zrealizowane dla warunków letnich, temperatury: 23oC z udziałem 3-kanałowego kalorymetru izotermicznego TAM Air (TA Instruments). Realizacja badań dotyczy wykonania wytrzymałości na ściskanie sporządzonych zapraw cementowych przechowywanych w środowisku wodnym w temperaturze identycznej z temperaturą wyznaczania ciepła hydratacji. Uzyskane wyniki badań pozwolą określić wpływ wyodrębnionych frakcji mikrosfer glinokrzemianowych na tempo dynamiki rozwoju wytrzymałości mechanicznej. Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych pozwolą na ustalenie czy istnieje korelacja pomiędzy ilością mikrosfer glinokrzemianowych a wydzielonym ciepłem hydratacji zapraw cementowych oraz jak ich obecność ma wpływ na zmianę jego wartości. Wyniki badań eksperymentalnych oraz obliczeń numerycznych pozwolą na ocenę wpływu frakcji mikrosfer glinokrzemianowych na proces hydratacji sporządzonych próbek. Realizacja projektu pozwoli na opracowania nowych metod badawczych z zakresu technologii betonu i pozytywnie wpłynie na wzrost współpracy Politechniki Gdańskiej z przemysłem

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Elżbieta Haustein
Realizowany w:
Katedra Wytrzymałości Materiałów
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy