Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy.

Celem naukowym projektu jest określenie wpływu struktury cieczy jonowych na wielkość, morfologię oraz właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne cząstek TiO2 otrzymywanych metodą hydrotermalną wspomaganą cieczami jonowymi. W założeniach głównej hipotezy projektu, ciecze jonowe posiadają zdolność oddziaływania z cząstkami TiO2, pełniąc tym samym funkcję czynnika strukturotwórczego. Zastosowanie cieczy jonowych o odpowiedniej strukturze może umożliwić otrzymywanie nowych struktur o pożądanych właściwościach (m.in. trójwymiarowa struktura, silnie rozwinięta powierzchnia właściwa, wysoka aktywność fotokatalityczna). W związku z ogromną liczbą potencjalnych cieczy jonowych, wynikających z możliwych kombinacji kationów i anionów, metody obliczeniowe mogą wspierać wybór cieczy jonowych, a co za tym idzie umożliwić zredukowanie liczby czasochłonnych eksperymentów, kosztu syntez oraz charakterystyki uzyskanych produktów. Ponadto, modelowanie uzyskanych wyników umożliwi ilościowe opisanie zależności właściwości cząstek TiO2 od struktury cieczy jonowych. Zaproponowane w projekcie badania mają charakter interdyscyplinarny, stanowią połączenie metod obliczeniowych z wnioskami wyciąganymi na podstawie badań eksperymentalnych. Nowatorskość projektu polega na zastosowaniu metod obliczeniowych do wstępnej oceny właściwości oraz wyboru cieczy jonowych, a następnie eksperymentalnej weryfikacji wpływu wybranych cieczy jonowych na strukturę i właściwości TiO2. Oczekuje się, że zastosowanie cieczy jonowych jako czynnika strukturotwórczego, zdolnego do oddziaływania z cząstkami TiO2 umożliwi otrzymywanie nowych trójwymiarowych funkcjonalnych fotokatalizatorów o silne rozwiniętej powierzchni właściwej i wysokiej aktywności fotokatalitycznej. Oczekuje się, że realizacja badań będących przedmiotem projektu przyczyni się do rozwoju dyscyplin naukowych związanych materiałami funkcjonalnymi, cieczami jonowymi, fotokatalizą jak i fizykochemią układów zdyspergowanych. Projekt umożliwi zrozumienie, jak budowa cieczy jonowych wpływa na wielkość, morfologię i fotoaktywność TiO2, oraz w jaki sposób kontrolować te właściwości. Ponadto, umożliwi opracowanie nowej, szybkiej i taniej procedury otrzymywania struktur TiO2, a tym samym ograniczenie czasochłonnych i kosztownych badań. Ponadto, modelowanie zależności właściwości TiO2 od struktury ILs umożliwi przewidywanie właściwości innych układów, a tym samym może znaleźć zastosowanie do projektowania nowych nano- lub mikrostruktur.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
-
Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/15/D/ST5/02747 z dnia 2015-10-12
Okres realizacji:
2015-10-12 - 2018-10-11
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Justyna Łuczak
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Gdański (Polska)
Wartość projektu:
794 650.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

wyświetlono 198 razy