Wpływ warunków procesu suszenia wysokotemperaturowego drewna z wykorzystaniem mieszaniny parowo-gazowej na właściwości materiału oraz energochłonność procesu suszenia - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ warunków procesu suszenia wysokotemperaturowego drewna z wykorzystaniem mieszaniny parowo-gazowej na właściwości materiału oraz energochłonność procesu suszenia

Istotą proponowanego projektu jest badanie wpływu warunków procesu suszenia wysokotemperaturowego drewna z wykorzystaniem mieszaniny parowo-gazowej na właściwości materiału oraz energochłonność procesu suszenia. W szczególności istotne jest, z technicznego i użytkowego punktu widzenia, porównanie wyników suszenia materiałów miękkich i twardych, w tym przypadku sosny i buka. Metodyka badań rozwiązywanego problemu naukowego podczas realizacji projektu opierać się będzie na badaniach eksperymentalnych. Badania eksperymentalne wykonane będą na stanowiskach badawczych znajdujących się w Katedrze Mechanicznej Technologii Drewna na Technicznym Uniwersytecie w Zvoleniu, Słowacja oraz Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej na Politechnice Gdańskiej, Polska. Stanowiska wyposażone są w systemy do zbierania, kontroli i archiwizowania parametrów termiczno-fizycznych procesu suszenia. Pomiary wilgotności i temperatury drewna oraz temperatury w komorach czynnika roboczego będą się odbywały przy wykorzystaniu szeregu czujników do pomiaru wilgotności i termopar. Poznanie zależności pomiędzy wilgotnością drewna, a energochłonnością i właściwościami mechanicznymi drewna umożliwi określić optymalne warunki procesu suszenia dla wybranych gatunków drewna z uwzględnieniem ich końcowej jakości i dokładniej prognozować zapotrzebowanie energetyczne procesu przecinania drewna na pilarkach. Zakres prac badawczych obejmuje: • Przeprowadzenie procesu suszenia różnych gatunków drewna w unikalnej laboratoryjnej komorze suszarniczej oraz w półprzemysłowej komorze suszarniczej wg indywidualnych programów suszenia, • Analiza zawartości wilgoci drewna i gradientu zawartości wilgoci w przekroju poprzecznym próbek, • Wyznaczenie wewnętrznych naprężeń desorpcyjnych i resztkowych w drewnie z wykorzystaniem próby widełkowej oraz testu plasterkowego (rez-test), • Badanie energochłonności procesu suszenia wysokotemperaturowego drewna miękkiego i twardego dla różnych warunków przebiegu procesu, • Przeprowadzenie badań własności materiału suszonego w unikalnych komorach suszarniczych oraz metodą tradycyjną na powietrzu. Badania te będą obejmowały określanie własności mechanicznych drewna na podstawie prób skrawalnościowych (analiza sił skrawania z zastosowaniem współczesnej mechaniki pękania).

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
INNY
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Porozumienie:
z dnia 2019-01-28
Okres realizacji:
2019-01-01 - 2021-12-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Barański
Realizowany w:
Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Technical University in Zvolen (Słowacja)
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 127 razy