Wyjazd badawczy do InnoRenew w celu przeprowadzenia analizy, z wykorzystaniem technik NIR i DMA, zmian struktury drewna suszonego przy zastosowaniu dwóch sposobów suszenia, które mogą mieć wpływ na siły skrawania w procesie przecinania drewna. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyjazd badawczy do InnoRenew w celu przeprowadzenia analizy, z wykorzystaniem technik NIR i DMA, zmian struktury drewna suszonego przy zastosowaniu dwóch sposobów suszenia, które mogą mieć wpływ na siły skrawania w procesie przecinania drewna.

Celem planowanego działania naukowego jest przeprowadzenie badań pozwalających sprawdzić jaki wpływ na siły i moc skrawania podczas przecinania drewna piłami ma metoda suszenia drewna. Znaczenie naukowe projektu badawczego. W oparciu o metodę uwzględniającą elementy mechaniki pękania można prognozować wartości sił i mocy skrawania drewna. Metoda ta uwzględnia właściwości obrabianego materiału takie jak: wiązkość R i naprężenia tnące w płaszczyźnie ścinania τγ. Wcześniejsze przeprowadzone badania wykazały, że znaczący wpływ na wartości tych właściwości drewna ma jego pochodzenie. Wykazano również, że parametry suszenia mogę mieć wpływ na właściwości materiałowe. Dlatego też, zostało postawione pytanie, czy sposób suszenia drewna może mieć wpływ na na wartości sił skrawania, a jeśli ma, to czy jest to wpływ istotny, który powinien być uwzględniony w prognozowaniu efektów energetycznych procesu przecinania drewna? Poznanie zależności pomiędzy sposobem suszenia drewna, a efektami energetycznymi procesu przecinania drewna umożliwi rozwój dotychczas stosowanego modelu. Uwzględnienie istotnego wpływu sposobu suszenia drewna na wartości siła skrawania, pozwoli na dokładniejsze prognozowanie zapotrzebowania energetycznego procesu przecinania drewna na pilarkach. Proces ten jest najbardziej popularnym procesem obróbki drewna w przemyśle drzewnym. Zakres projektu badawczego: # przygotowanie próbek drewna, suszonych za pomocą dwóch metod: suszenie naturalne oraz suszenie w komorze; # wyznaczenie średnich wartości sił skrawania próbek badanego drewna podczas badań empirycznych; # poddanie próbek badaniom z wykorzystaniem technik NIR (Near-Infrared Spectroscopy oraz DMA (Dynamic Mechanical Analysis) w InnoRenew CoE, Izola, Słowenia (IR); # weryfikacja i ulepszenie stosowanego modelu z uwzględnienie otrzymanych wyników badań. Planowane badania są badaniami wstępnymi w celu poznania mechanizmów zmian strukturalnych zachodzących w drewnie podczas procesu suszenia. Uzyskane wstępne wyniki badań pozwolą na przygotowanie wniosku o finansowanie projektu o szerszym zakresie badań (NCN np. SONATA lub OPUS), którego celem byłoby poznanie wpływu metody suszenia drewna na efekty energetyczne procesu przecinania, dla metod szeroko stosowanych w przemyśle drzewnym.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Drewno suszone - InnoRenew
Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2019-04-24 - 2020-04-23
Kierownik projektu:
dr inż. Daniel Chuchała
Realizowany w:
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 135 razy