Wykorzystanie gazu niskokalorycznego w produkcji zielonej energii - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie gazu niskokalorycznego w produkcji zielonej energii

Unia Europejska wyznaczyła ambitne cele związane z przejściem na odnawialną i czystą energię oraz redukcją gazów cieplarnianych poprzez Europejski Zielony Ład. Metan jest jednym z głównych gazów cieplarnianych o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) wynoszącym 34 w okresie 100 lat, zgodnie z piątym sprawozdaniem IPCC z oceny. Stężenie metanu w atmosferze wzrosło ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich stu lat, a składowiska odpadów są trzecim co do wielkości (16%) emitentem antropogenicznego metanu po produkcji, dystrybucji i spalaniu paliw kopalnych (33%) oraz hodowli zwierząt (27%). Cel tego projektu jest dwojaki; produkcja zielonej energii elektrycznej i ciepła, która sama w sobie przyczynia się do redukcji GHG, jeśli skompensowane jest odpowiednie wykorzystanie paliw kopalnych, oraz redukcja gazów GHG poprzez redukcję spontanicznej emisji metanu ze składowisk i eliminację emisji metanu z różnych rodzajów gazów odlotowych. Ponadto przekształcanie rodzimych strumieni gazu niskiej jakości w energię i ciepło przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikacji systemu energetycznego. 16 krajów członkowskich UE wprowadziło już zakaz składowania materiałów organicznych, a ponieważ produkcja gazu na składowiskach spada, gdy nie jest składowany nowy materiał organiczny, spada poziom metanu i konwencjonalna produkcja CHP z wykorzystaniem silnika Otto nie jest już możliwa. W ramach tego projektu zostaną ocenione i porównane trzy różne opcje wykorzystania gazu wysypiskowego i gazów odlotowych o niskiej zawartości metanu (<40%). Te trzy technologie są opracowywane w różnych krajach i potrzeba współpracy ponadnarodowej jest oczywista. Pieniądze zalążkowe są potrzebne do utworzenia silnego konsorcjum projektowego, zdolnego do opracowania i realizacji proponowanego projektu, w tym na skalę laboratoryjną i pilotażowych działań testowych. Politechnika Gdańsk uzyska możliwość stworzenia silnego konsorcjom instytucji międzynarodowych w celu złożenia wniosku grantowego, co umożliwi przeprowadzenie testów i badań pilotowych opracowanego reaktora SFR.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
LoCaGas seed money
Program finansujący:
Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa
Instytucja:
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Robert Aranowski
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Lithuanian Energy Institute (Litwa)
  • Baltic Energy Innovation Centre (Szwecja)
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy