Występowanie oraz charakterystyka molekularna oporności na azole wśród klinicznych i środowiskowych izolatów Aspergillus fumigatus. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Występowanie oraz charakterystyka molekularna oporności na azole wśród klinicznych i środowiskowych izolatów Aspergillus fumigatus.

W ostatnim dziesięcioleciu wzrasta liczba doniesień o przypadkach aspergilozy wywołanych przez szczepy A. fumigatus oporne na azole. Niektóre z tych zakażeń są wywołane przez gatunki, naturalnie słabiej wrażliwe na antymikotyki np. A. lentulus A. pseudofisheri, A. fumigatiaffinis Opisano również oporność nabytą u A. fumigatus, która jest związana z substytucją aminokwasów w genie cyp51A. Wykazano związek pomiędzy występowaniem tego mechanizmu oporności, a zastosowaniem azolowych środków ochrony roślin w rolnictwie. Występujące w środowisku mutanty TR/L98H mogą być przyczyną zakażeń u chorych z grup ryzyka. Wykazano, że oporność może pojawić się również w przebiegu infekcji u chorych przewlekle leczonych azolami, i że może być ona wynikiem 18 różnych mutacji, przy czym u części szczepów opornych mechanizm nie został poznany. Występowanie A. fumigatus opornych na azole w środowisku wykryto w Holandii i w krajach skandynawskich, podczas gdy w Hiszpanii i w Austrii występowały tylko gatunki naturalnie oporne. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą brak jest danych o występowaniu tego typu oporności w Polsce. Celem projektu jest określenie częstości występowania i charakterystyka molekularna oporności na azole wśród szczepów Aspergillus izolowanych od chorych oraz ze środowiska. Badanie obejmie zarówno fenotypową ocenę wrażliwości na azole (itrakonazol, worikonazol, posakonazol), molekularną identyfikację wybranych szczepów oraz analizę sekwencji genu cyp51A szczepów opornych. Dodatkowo badania będą miały na celu potwierdzenie hipotezy o wpływie niehamujących ilości wybranych antymikotyków na zwiększoną ekspresję genów transporterowych ABC mdr1, mdr2, atrF, mfs. Wyniki projektu przyczynią się do realizacji zadań postawionych przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control) w dziedzinie epidemiologii oraz przyczynią się do poznania mechanizmów nabywania oporności przez szczepy środowiskowe i kliniczne Aspergillus fumigatus. Przeprowadzanie projektu oprócz realizacji celów naukowych, zwiększy zasoby aparaturowe Katedry Mikrobiologii WCh i przyczyni się do podtrzymania współpracy międzynarodowej (jednym z wykonawców projektu jest prof. M. Arendrup z Danii)

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2013/11/B/NZ7/04935 z dnia 2016-07-11
Okres realizacji:
2014-07-11 - 2016-12-10
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska
Realizowany w:
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
Wartość projektu:
338 539.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy