Zagospodarowanie odpadów frakcji bio do dwuetapowego wytwarzania biowodoru z jednoczesnym uzdatnianiem strumieni gazowych za pomocą zielonych rozpuszczalników - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagospodarowanie odpadów frakcji bio do dwuetapowego wytwarzania biowodoru z jednoczesnym uzdatnianiem strumieni gazowych za pomocą zielonych rozpuszczalników

Celem naukowym projektu jest określenie wpływu zróżnicowanych parametrów procesu na efektywność wytwarzania biowodoru w procesach biologicznych. Projekt obejmuje badania z wykorzystaniem modelowych odpadów biofrakcji w celu przygotowania wsadu fermentacyjnego metodami hydrolizy chemicznej. Ilość frakcji bioodpadów może wynosić do 15% całkowitej ilości odpadów odbieranych na składowisku. Surowce na bazie lignocelulozy i skrobi są często stosowane w badaniach nad wytwarzaniem biowodoru z wykorzystaniem mikroorganizmów ciemnej fermentacji beztlenowej. W literaturze brakuje informacji o modelowych mieszankach biomasy lignocelulozowej i skrobiowej, a badania prowadzone są w oparciu o jeden rodzaj surowca. Ten rodzaj odpadów występuje często, dlatego autorzy dostrzegają pewną niszę w analizie fermentacji beztlenowej prowadzonej dla mieszanin odpowiadających mieszaninom rzeczywistym. Matryca związków chemicznych powstałych w wyniku obróbki wstępnej wymienionych mieszanin może być bardziej złożona. Należy zaznaczyć, że w literaturze brak jest danych na ten temat, dlatego uzyskane wyniki uzupełnią aktualny stan wiedzy. Fermentacja wodorowa ciemna polega na konwersji cukrów prostych do wodoru, dwutlenku węgla i etanolu lub kwasów organicznych (najczęściej są to kwasy octowy, mlekowy i masłowy. Bulion pofermentacyjny zawierający kwasy organiczne może być następnie stosowany w fotofermentacji z użyciem mikroorganizmów jest w stanie przekształcić kwasy organiczne w wodór W celu zmniejszenia ChZT pozostałego bulionu rozważa się biorafinację, metanizację i elektrolizę mikrobiologiczną. Bulion fermentacyjny zawiera niewykorzystane resztki monocukrów, możliwa jest więc konwersja pozostałej ksylozy i glukozy do hydroksymetylofurfuralu (HMF), kwasu lewulinowego (LA) i furfuralu (F) w warunkach kwaśnych. Pomyślne wyniki w tym podejściu umożliwiłoby autorom syntezę prekursorów głęboko eutektycznych rozpuszczalników planowanych do stosowania w oczyszczaniu generowanych strumieni gazów zawierających biowodór i inne składniki. Autorzy proponują inwestycje w wieloetapowy proces biokonwersji pozwalający na otrzymanie oczyszczonego strumienia biowodoru generowanego podczas ciemnej fermentacji i fotofermentacji.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Gębicki
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy