Zwiększenie zróżnicowania kulturowego wśród studentów zagranicznych Politechniki Gdańskiej. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zwiększenie zróżnicowania kulturowego wśród studentów zagranicznych Politechniki Gdańskiej.

Mimo rosnącego poziomu internacjonalizacji, ponad 50% studentów zagranicznych na PG stanowią osoby pochodzące z zaledwie pięciu krajów: Indii (158 studentów), Ukrainy (114), Chin (103), Hiszpanii (99) i Białorusi (93). Raporty poświęcone internacjonalizacji studiów wyższych w Polsce wskazują, że liczba studentów z Chin, Indii i Hiszpanii będzie wzrastać lub utrzymywać się na dotychczasowym, wysokim poziomie. Podobnie w przypadku studentów z Ukrainy czy Białorusi, którzy ze względu na bliskość (geograficzną, kulturową, językową) będą wciąż chętnie wybierać studia w Polsce. Wyzwaniem dla uczelni wyższych, w tym Politechniki Gdańskiej, wydaje się zatem pozyskanie studentów również z innych obszarów geograficznych i kręgów kulturowych. Mając na uwadze powyższe dane i tendencje, za główny cel Projektu uznano zwiększenie zróżnicowania kulturowego wśród ogółu studentów zagranicznych studiujących na PG poprzez promocję uczelni wśród studentów uczelni technicznych z obszarów takich jak: Ameryka Północna, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Azja (poza Indiami i Chinami) oraz Europa - głównie krajów Beneluksu, Skandynawii i Europy Południowej. Z ankiet przeprowadzanych wśród kandydatów na studia najczęściej wymienianymi źródłami informacji o studiach zagranicznych są rekomendacje znajomych oraz Internet. Stąd założeniem Projektu jest zaangażowanie samych studentów w promocję oferty edukacyjnej PG poprzez Program Ambasadorów, do udziału w którym zostaną zaproszeni obcokrajowcy studiujący na PG oraz studenci PG przebywający na studiach zagranicznych. W ramach Programu planuje się m.in. organizację transmitowanych w mediach społecznościowych spotkań ze studentami, nakręcenie serii spotów promocyjnych z udziałem studentów czy realizację sesji fotograficznej prezentującej sylwetki studentów. Powstałe materiały multimedialne zostaną następnie wykorzystane w mediach społecznościowych oraz kampanii promocyjnej na wybranych portalach krajowych i zagranicznych skierowanych do studentów poszukujących oferty studiów poza granicami swojego kraju. Wśród najważniejszych korzyści projektu należy wymienić: „głębszą” internacjonalizację poprzez włączenie w nią większej liczby studentów z odmiennych kręgów kulturowych, otwarcie społeczności akademickiej na dialog ponadnarodowy i międzykulturowy, budowę wizerunku Politechniki Gdańskiej jako uczelni otwartej na studentów z całego świata oraz podniesienie jakości kursów prowadzonych w języku angielskim.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Make a #GUTchoice
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Porozumienie:
PPI/PZA/2019/1/00133/U/00001 z dnia 2019-11-18
Okres realizacji:
2019-10-01 - 2021-03-31
Kierownik projektu:
mgr Maria Doerffer
Realizowany w:
Dział Współpracy Międzynarodowej
Wartość projektu:
99 050.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 73 razy