Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 39, strony 182 - 193,
ISSN: 1231-0298
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Bykowski P., Szeluga-Romańska M., Tomczak M. T., Ziemiański P.: Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010// Nauka i Szkolnictwo Wyższe. -Vol. 39., nr. 1 (2012), s.182-193
Bibliografia: test
 1. Aronson E., Wilson T.D., Ekert R.M. 1997
 2. Psychologia społeczna. Serce i umysł, tłum. zbiorowe, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań. Barometr... 2012 otwiera się w nowej karcie
 3. Barometr edukacyjny, Millward Brown SMG/KRC 2012, na zlecenie Bayer sp. z o.o. (www.
 4. Bauman Z. 2010 otwiera się w nowej karcie
 5. Żyjąc w czasie pożyczonym, Wydawnictwo Literackie, Warszawa. Bykowski R, Szeluga-Romańska M., Tomczak M., Ziemiański R 2012
 6. Raport. Badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej rocznik 2010, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. Ćwiąkalska M , Hojda R, Ostrowska-Zakrzewska M. 2011 otwiera się w nowej karcie
 7. Projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów szkól wyższych -najważniejsze kwestie i doświadczenia metodologiczne (h ttp ://w w w .p re d ic tiv e s o lu tio n s .p l/E K S P R E S S /A n a liz a d a n y c h _ w _ d z ia la n iu /A rty k u ly_ P u b lika cje /B L A U P _ P ro je k t_ b a d a w c zy _ L o s y _ z a w o d o w e _ a bs olwentow_szkol_wyzszych_Artykul_BK_UJ.pdf [dostęp 27.08.2012]).
 8. Ekspertyza... 2011
 9. Ekspertyza: monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkói wyższych -rozwiązania stosowane w wybranych krajach europejskich (www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ Finansowanie/fundusze_europejskie/PÓ_KL/KRK/Ekspertyzy/20110222_EKSPERTYZA otwiera się w nowej karcie
 10. Sedlak Sedlak.pdf [dostęp 27.08.2012]). Eurostat 2012 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode- =te ilm021&plugin=1, Eurostat [dostęp 26.08.2012], Frankfort-Nachmias Ch, Nachmias D. 2001 otwiera się w nowej karcie
 11. Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań. Fryca J. (red.) 2009 otwiera się w nowej karcie
 12. Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim, Wyższa Szkota Bankowa w Gdańsku, Gdańsk. Giza-Poleszczuk A., Marody M. 2008 otwiera się w nowej karcie
 13. Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. Młodzi... 2011
 14. Mtodzi 2011, raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 29 sierpnia 2011 roku (www.pre- mier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/raport_quot_mlodzi_2011_quot_,7530/ [dostęp 26.08.2012]). otwiera się w nowej karcie
 15. Niedobór... 2012
 16. Niedobór talentów 2012. Wyniki badania, Manpower Group 2012 (https://candidate.man- power.com/wps/wcm/connect/8b5ddd004bc170fbb7abbf1abeefe959/Niedobor_talen- tow_2012_pl.pdf?MOD=AJPERES [dostęp 26.08.2012]). otwiera się w nowej karcie
 17. Pomorski... 2011 otwiera się w nowej karcie
 18. Pomorski Barometr Zawodowy, projekt badawczy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (www.wup.gdansk.pl/g2/2012_04/63d6762efac8caec08117fb2c02a8fb5.pdf [dostęp 26.08.2012]).
 19. Program... 2012 otwiera się w nowej karcie
 20. Rada Unii Europejskiej, komunikat prasowy. Edukacja, młodzież, kultura i sport 2011 www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/PL/educ/126575.doc [dostęp 26.08.2012].
 21. Rocznik... 2011 www.stat.gov.pl/gus/5840_677_PLK_HTML.htm [dostęp 28.08.2012], Rocznik statystyczny województw 2011 www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/sy_yearbook_of_the_regions_2011 .pdf [dostęp 28.08.2012], Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy -na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej... 193
 22. Sztabiński RB. 1997 otwiera się w nowej karcie
 23. Ankieterzy i ich respondenci. Od kogo zależą wyniki badań ankietowych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa. Sztompka R 2005
 24. Socjologia zmian spotecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków. Ustawa... 1997
 25. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, "Dziennik Ustaw" Nr 133, poz. 883, z późn. zm. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi