Adjoint approach sensitivity analysis of thin-walled beams and frames. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Adjoint approach sensitivity analysis of thin-walled beams and frames.

Abstrakt

Artykuł omawia zastosowanie metody układów sprzężonych w numerycznej analizie wrażliwości belek i ram zbudowanych ze stalowych profili cienkościennych poddanych skręceniu lub skręceniu ze zginaniem. Przedstawiono wyniki analizy wrażliwości przemieszczeń i sił wewnętrznych na zmianę parametrów geometrycznych konstrukcji.

Cytowania

 • 4

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 6

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Civil Engineering and Management nr 11, strony 57 - 64,
ISSN: 1392-3730
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kreja I., Mikulski T., Szymczak C.: Adjoint approach sensitivity analysis of thin-walled beams and frames.// Journal of Civil Engineering and Management. -Vol. 11., iss. 1 (2005), s.57-64
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.3846/13923730.2005.9636333
Bibliografia: test
 1. Haug, E. J.; Choi, K. K. and Komkov, V. Design sensitiv- ity analysis of structural systems. Academic Press, Orlando, 1986.
 2. Szymczak, C. Sensitivity analysis of thin-walled members, problems and applications. Thin-Walled Structures, Vol 41, Issues 2-3, 2003, p. 271290. otwiera się w nowej karcie
 3. Szymczak, C.; Kreja, I.; Mikulski, T. and Kujawa, M. Sensitivity analysis of beams and frames made of thin- walled members. Gdansk University of Technology Pub- lishers, Gdansk, Poland, 2003.
 4. Borsoum, R. and Gallagher, R. H. Finite element analysis of torsional and torsional-flexural stability problems. Int. Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol 2, 1970, p. 335352. otwiera się w nowej karcie
 5. Vlasov, V. Z. Thin-walled elastic beams. Israel program for scientific translations, Jerusalem, Oldbourne Press, London, 1961.
 6. Kreja, I. and Szymczak, C. Numerical simulation of a thin- walled beam with warping stiffeners undergoing torsion. TASK Quarterly, Vol 6, No 3, 2002, p. 445452.
 7. Kreja, I.; Mikulski, T. and Szymczak, C. Application of superelements in static analysis of thin-walled structures. Journal of Civil Engineering and Management, Vol X, No 2, 2004, p. 113122. otwiera się w nowej karcie
 8. MSC/NASTRAN for windows, installation and application manual, MacNeal-Schwendler Corporation, 1995. otwiera się w nowej karcie
 9. I. Kreja et al / JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 2005, Vol XI, No 1, 5764 otwiera się w nowej karcie
 10. PLONASIENIØ SIJØ IR RËMØ JAUTRUMO ANALIZË TAIKANT GRETINIMO METODÀ I. Kreja, T. Mikulski, C. Szymczak Santrauka Pateikiama sijø ir rëmø, sukomponuotø ið plonasieniø elementø, jautrumo analizë taikant gretinimo metodà. Nagrinëjamos statinës apkrovos ir konstrukcijos, sumodeliuotos plonasieniais dviejø aðiø atþvilgiu simetriniais atviro kontûro elementais. Nagrinëjama konstrukcija yra modeliuojama taikant vienmatá modelá. Ðá modelá sudaro plonasieniai sijiniai elementai, kuriems apraðyti taikomos klasikinës nedeformuojamo skerspjûvio prielaidos bei superelementai, naudojami konstrukcijø mazguose standumo briaunø ir kitø suvarþymø vietose. Apraðytu bûdu sumodeliuotai konstrukcijai gauti jautrumo analizës rezultatai palyginti su rezultatais, gautais naudojant detalø BEM modelá, taikant programos MSC/NASTRAN kevalinius QUAD4 tipo elementus. Raktaþodþiai: plonasienës konstrukcijos, sijos, rëmai, standumo briaunos, jautrumo analizë.
 11. Ireneusz Piotr KREJA. Assistant Professor at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology, Poland. Member of the Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics and Polish Association for Computational Mechanics. Research interests: linear and non-linear analysis of structures, particularly degenerated isoparametric shell elements, composite shells, elastic-plastic analysis, damage mechanics, heat transfer with phase change problems, and computer impact simulation.
 12. Tomasz Bogusùaw MIKULSKI. Assistant Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk Univer- sity of Technology, Poland. Member of the Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics. Research interests: optimal design of structures and sensitivity analysis of structures. otwiera się w nowej karcie
 13. Czesùaw Kazimierz SZYMCZAK. Professor and the head of the Structural Mechanics Department, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology, Poland. Coordinator of the Centre of Urban Con- struction and Rehabilitation (CURE) the Centre of Excellence at GUT. Member of the Polish Society of Engineers and Technicians of Building Engineering, vice treasurer of the National Board of the Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics. Research interests: conventional structural mechanics, theory of thin-walled members, optimal de- sign of structures, stability and post-buckling behaviour of thin-walled structures, sensitivity analysis of structures. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi