Agregacja amfoterycyny B i wybranych pochodnych - chemometryczna analiza widm UV-Vis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Agregacja amfoterycyny B i wybranych pochodnych - chemometryczna analiza widm UV-Vis

Abstrakt

Prezentowane badania miały na celu poznanie procesu agregacji nowej generacji pochodnych polienowego antybiotyku przeciwgrzybowego - amfoterycyny B. Przebieg procesu agregacji w roztworach wodnych o różnym składzie monitorowano przy pomocy absorpcyjnej spektroskopii UV-Vis. Otrzymane zestawy widm analizowano z zastosowaniem zaawansowanych technik chemometrycznych (PCA, NSD), co pozwoliło na określenie liczby, typu i ilości form spektralnych tworzonych przez antybiotyk i jego pochodne. Stwierdzono, że: a)w zakresie niskich stężeń przeważa monomeryczna forma antybiotyku, b)trzy typy agregatów pojawiają się w sposób następczy w miarę wzrostu stężenia, c)widma form spektralnych wydają się być niezależne od budowy chemicznej pochodnej i składu roztworu wodnego, d)oba te czynniki mają jednak istotny wpływ na stężenie poszczególnych form spektralnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Information Systems in Chemistry, Vol 3 = Systemy Informacyjne w Chemii, T. 3 strony 179 - 184
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ślisz M., Mazerski J.: Agregacja amfoterycyny B i wybranych pochodnych - chemometryczna analiza widm UV-Vis// Information Systems in Chemistry, Vol 3 = Systemy Informacyjne w Chemii, T. 3/ ed. eds: B. Dębska, G. Fic. Rzeszów: Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2006, s.179-184
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi