Algorithms of fast service restoration in survivable multilayer networks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorithms of fast service restoration in survivable multilayer networks

Abstrakt

Głównym celem rozprawy jest zaproponowanie nowych modeli/algorytmów doboru tras zapewniających przeżywalność usług w sieciach IP-MPLS/WDM poprzez zastosowanie wyznaczonych zawczasu ścieżek zabezpieczających. Zakres pracy obejmuje: dokonanie przeglądu mechanizmów transmisji informacji w warstwowych sieciach teleinformatycznych IP-MPLS/WDM; szczegółowy opis sposobów zapewniania przeżywalności usług; zaproponowanie nowych metod doboru tras w warstwie WDM, gwarantujących szybkie odtwarzanie usług po awariach pojedynczych oraz wielokrotnych; zaprojektowanie algorytmów doboru tras, oferujących zróżnicowane poziomy szybkości odtwarzania strumieni ruchu, w celu odpowiedniego dopasowania do zróżnicowanych wymagań użytkowników końcowych; wprowadzenie nowych modeli/algorytmów doboru tras, powodujących ograniczenie liczby uszkodzonych połączeń po awariach będących następstwem celowych działań niszczących (ataków); opracowanie nowej koncepcji współdzielenia zasobów ścieżek zabezpieczających, umożliwiającej szybkie odtwarzanie usług; zaproponowanie algorytmów doboru tras apewniających szybkie odtwarzanie usług w sieciach IP-MPLS/WDM; zaprojektowanie efektywnej metody współdzielenia międzywarstwowego zasobów ścieżek zabezpieczających w sieciach IP-MPLS/WDM gwarantującej szybkie odtwarzanie usług. Materiał rozprawy został podzielony na 7 rozdziałów. Rozdział 1 zawiera wprowadzenie omawiające cele pracy. Rozdział 2 prezentuje przegląd technologiczny warstwowych sieci teleinformatycznych. W rozdziale 3 opisano powszechnie stosowane metody zapewniania przeżywalności sieci w obliczu awarii jej elementów. Omówiono również najbardziej popularne podejścia algorytmiczne doboru przeżywalnych tras, w tym również rozwiązania autorskie. Rozdział 4 jest poświęcony autorskim modelom oraz algorytmom doboru tras, ukierunkowanym na szybkie odtwarzanie usług w warstwie optycznej, bazującej na rozwiązaniach sieci WDM drugiej generacji. Rozwiązania zaproponowane w pierwszej części rozdziału dotyczą ochrony przed awariami pojedynczymi oraz bazują na koncepcji wyznaczanych zawczasu ścieżek zabezpieczających. Są one następnie rozszerzone do przypadku ochrony przed awariami wielokrotnymi. Ostatnia część rozdziału dotyczy metod ochrony połączeń w sieciach o topologii nieregularnej. W szczególności prezentuje ona nowatorskie podejścia ochrony przed atakami. Rozdział 5 przedstawia autorską koncepcję a posteriori współdzielenia zasobów ścieżek zabezpieczających, gwarantującą szybkie odtwarzanie usług. Nowe metody doboru tras w warstwowych przeżywalnych sieciach IP-MPLS/WDM zostały przedstawione w rozdziale 6. Rozdział 7 zawiera podsumowanie pracy. Dwa dodatki rozprawy dotyczą kolejno: specyfikacji topologii sieci, wykorzystanych podczas badań symulacyjnych oraz wprowadzenia do teorii złożoności obliczeniowej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi