Algorytmy szacowania informatycznej złożonosci projektowej w inteligentnych systemach produkcji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytmy szacowania informatycznej złożonosci projektowej w inteligentnych systemach produkcji

Abstrakt

W rozdzile tym pokazano mozliwosci szacownia złożonosci projektów informatycznyc w obszarze inteligentnych systemów produkcji, w szczególnosci na podstawie miar czasowych i skojarzonych z nimi finansowych. Na wstępie podano wnioski dotyczące negatywnych zjawisk w inzynierii softwarowej wraz z ich przyczynami, koncentrując się na niedoszacowaniu złozoności czasowej projektów. Z kolei analizie podano regułę Brooksa i krzywe Boehma. Wychodząc z krytyki klasycznych metryk softwarowych, przedstawiono metodę punktów funkcjonalnych FP oraz konstruktywny model kosztowy COCOMO. Oba algorytmy perspektywy omawianych metod w kontescie rozwoju narzedzi softwarowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zawadzka L., Badurek J.: Algorytmy szacowania informatycznej złożonosci projektowej w inteligentnych systemach produkcji // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi