An Interview with the Leader. The Image of a Leader in Eighty (80) Individual In-Depth Interviews - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An Interview with the Leader. The Image of a Leader in Eighty (80) Individual In-Depth Interviews

Abstrakt

Książka w swojej treści obejmuje komunikację międzykulturową między liderami – osobami średniego i wyższego stopnia zarządzania. Tematem niniejszej pracy stały się również style liderów, ich analiza na podstawie osiemdziesięciu wywiadów pogłębionych. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak komunikują się liderzy o różnych narodowościach? Czym jest kultura oraz komunikacja międzykulturowa? Czy występują konflikty w komunikacji międzykulturowej? Co sprawia, że liderzy kierują się stereotypami lub uprzedzeniami? Czy czas, miejsce i przeszłość historyczna wpływa na komunikację między kulturami? Czy kobieta liderka różni się od mężczyzny lidera w komunikowaniu się? Postaram się odpowiedzieć na wyżej wymienione pytania w oparciu o badania własne w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych. Na początku ukazano metodologię badań w świetle teorii, w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu. Określono cel i przedmiot badań, problem badawczy oraz hipotezy badawcze, metodę, technikę i narzędzia badawcze oraz miejsce i czas badań własnych. Następnie, w rozdziale drugim, przytoczono ogólną misję przywództwa w świetle dostępnej literatury. W związku z tym przywołano definicję przywództwa, wymieniono jego style oraz przedstawiono genezę tego zjawiska. Wszystko to, w oparciu o dostępne wyniki badań własnych przeprowadzonych w wybranych firmach międzynarodowych. Przedstawiona została także postać lidera w odniesieniu do komunikacji międzykulturowej wraz z analizą jego sylwetki w osiemdziesięciu indywidualnych wywiadach pogłębionych. W książce zawarto całą ich ilość dla lepszego i głębszego zrozumienia tematu komunikacji międzykulturowej, przywództwa oraz zarządzania z podziałem na różne branże (od zarządzania, przez transport morski, aż po sprzedaż oraz marketing). Wymieniono cechy charakterystyczne lidera, określono style liderów na wybranych przykładach, a także przybliżono konkluzje wybranych liderów z przeprowadzonych badań własnych.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
Publikacja monograficzna
Tytuł wydania:
Wywiad z liderem. Wizerunek lidera na podstawie osiemdziesięciu (80) indywidualnych wywiadów pogłębionych
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
PWN Publishing House in Warsaw, Poland (ISBN 978-83-944545-5-5)
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi