Analityczna weryfikacja wybranego układu geometrycznego toru z wykorzystaniem profesjonalnego programu CAD - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analityczna weryfikacja wybranego układu geometrycznego toru z wykorzystaniem profesjonalnego programu CAD

Abstrakt

W pracy podjęto próbę wyjaśnienia, jak przedstawia się kwestia uzyskiwanej dokładności w projektowaniu układów geometrycznych toru z wykorzystaniem profesjonalnych programów komputerowych typu CAD. Użytkownikowi najczęściej nie są znane zasady działania tych programów, w tym również wykorzystywane algorytmy obliczeniowe. Opisano w sposób ogólny funkcjonowanie wybranego programu. Przedstawiono własną, analityczną metodę projektowania układów torowych, którą następnie wykorzystano w przeprowadzonej analizie porównawczej. Weryfi kacji poddano elementarny układ geometryczny: krzywa przejściowa – łuk kołowy – krzywa przejściowa. Analiza rzędnych poziomych wykazała, że obie metody dają w zasadzie identyczne wyniki, a zatem w programie typu CAD obowiązują te same zasady jak w metodzie analitycznej – elementy składowe są łączone ze sobą przy zachowaniu warunku styczności. Następnie zaproponowano uniwersalny sposób precyzyjnego wyznaczania rzędnych z wykorzystaniem zapisu matematycznego. Zwrócono uwagę, że analityczna metoda projektowania nadaje się znakomicie do określania skorygowanych parametrów układu geometrycznego przy projektowaniu regulacji osi toru.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 25 - 28,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Koc W., Chrostowski P., Palikowska K., Szwaczkiewicz K.: Analityczna weryfikacja wybranego układu geometrycznego toru z wykorzystaniem profesjonalnego programu CAD// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. 8 (2015), s.25-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi