ANALIZA I OCENA WADLIWOŚCI DZIAŁANIA WĘZŁA TARCIA W ASPEKCIE II ZASADY TERMODYNAMIKI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ANALIZA I OCENA WADLIWOŚCI DZIAŁANIA WĘZŁA TARCIA W ASPEKCIE II ZASADY TERMODYNAMIKI

Abstrakt

W artykule przedstawio no autorską metodę sprawdzania wadliwości działania układ u tribologicznego , którym był węzła tarcia badany w aparacie czterok ulowym T- 02 znajdującym się w Laboratorium Paliw i Smarów. Badania zostały przeprowadzone w aspekcie II zasady termodynamiki na podstawie analizy i oceny wyników badań laboratoryjnych wykonanych na stanowisku badawczym z aparatem T- 02 . Badania te wymagały zmodyfikowan ia wspomnianego węz ła tarcia aparatu czterokulowego T-02. Został przedstawiony algorytm, według którego wykon ano badania empiryczne. Wy kazano, że uzyskane wy niki badań potwierdziły przydatność zaproponowanej w tym artykule metody określania wartości wadliwości działania węzła tarcia do analizy umożliwiającej ocenę przydatności płynu smarującego do wytwarzania war stwy smarującej . Sformułowano także w oparciu o analizę wyników hipotezę badawczą, z której wynika, że zmiana średniej wartości współczynnika wadliwości węzła tarcia świadczy o zmianie działania węzła tarcia. Hipoteza ta została zweryfikowana na podstawie testu Anova z uwzględnieniem statystyki Fishera LSD.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 13, strony 17 - 25,
ISSN: 1231-3998
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bzura P.: ANALIZA I OCENA WADLIWOŚCI DZIAŁANIA WĘZŁA TARCIA W ASPEKCIE II ZASADY TERMODYNAMIKI// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 13., nr. 1 (2018), s.17-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi