Analiza kohortowa przyczyn bierności zawodowej osób w wieku 45+ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza kohortowa przyczyn bierności zawodowej osób w wieku 45+

Abstrakt

Zmiany demograficzne następujące w ostatnich latach w krajach rozwiniętych stawiają nowe wyzwania przed badaczami i praktykami rynku pracy. Jedną z najbardziej zauważalnych konsekwencji „starzenia społeczeństw” jest wydłużenie czasu bierności zawodowej. Jednocześnie w wolniejszym tempie występuje proces wydłużenia czasu aktywności zawodowej. Z punktu widzenia stabilności systemu emerytalnego istotne jest zatem określenie przyczyn wczesnego przechodzenia osób w wieku przedemerytalnym w stan bierności zawodowej. Celem opracowania jest analiza przyczyn bierności zawodowej osób w wieku 45+ w ujęciu kohortowym. Dla realizacji tego celu zidentyfikowane zostały m.in. podstawowe parametry aktywności ekonomicznej ludności w wieku przedemerytalnym, dotyczące współczynników aktywności zawodowej, wskaźników zatrudnienia oraz stopy bezrobocia. Analizie poddane zostały osoby bierne zawodowo ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn bierności, biorąc pod uwagę zróżnicowanie ze względu na płeć. Zmiany parametrów aktywności ekonomicznej ludności zostały zaprezentowane z uwzględnieniem zmian zachodzących w kohortach. Pogłębionej analizie poddano przyczyny bierności w poszczególnych kohortach, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych przyczyn bierności zawodowej jakimi są: otrzymywanie świadczeń emerytalnych oraz zły stan zdrowia. Analizę przyczyn bierności zawodowej przeprowadzono na podstawie danych statystycznych (przede wszystkim BAEL GUS oraz Eurostat). Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 1992-2013, skoncentrowano się jednak przede wszystkim na najnowszych danych za 2013 rok. Natomiast bezpośrednio przy analizie kohortowej, ze względu na jej specyfikę uwzględniono dane za lata 2003, 2008 i 2013.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
E : Postępujący proces starzenia się społeczeństwa - przyczyny, skutki, wyzwania strony 103 - 118
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Czerwiński B.: Analiza kohortowa przyczyn bierności zawodowej osób w wieku 45+// E : Postępujący proces starzenia się społeczeństwa - przyczyny, skutki, wyzwania/ ed. A. Richert-Kaźmierska, M. Grzesiak Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, 2014, s.103-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi