Analiza trwałości zmęczeniowej asfaltów drogowych i modyfikowanych z wykorzystaniem testu liniowego zwiększania amplitudy / Analysis of the fatigue life of neat and modified bitumens using linear amplitude sweep test - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza trwałości zmęczeniowej asfaltów drogowych i modyfikowanych z wykorzystaniem testu liniowego zwiększania amplitudy / Analysis of the fatigue life of neat and modified bitumens using linear amplitude sweep test

Abstrakt

The paper presents an evaluation of the fatigue resistance of selected Polish bituminous binders: neat bitumen 50/70, polymer modified bitumen PMB 45/80-55 and polymer highly modified bitumen PMB 45/80-80. The linear amplitude sweep (LAS) test, which is a new bitumen performance grading test developed in the USA, and was used to assess the fatigue life of the bitumens. Highly modified bitumen 45/80-80 showed 10-20 times higher fatigue durability than neat bitumen 50/70 and modified bitumen PMB 45/80-55. The differences in fatigue durability between neat bitumen 50/70 and modified bitumen PMB 45/80-55 were much smaller, which means that the bitumens are characterized by similar fatigue reliability. Also the effect of different test temperatures on the fatigue life and mode of failure of the bitumen binders were examined. It has been shown that the quality of a bitumen can be more accurately assessed on the basis of results of the durability test carried out for several different temperatures than for one equivalent temperature.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 3

  Web of Science

 • 3

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Roads and Bridges - Drogi i Mosty nr 17, wydanie 4, strony 317 - 336,
ISSN: 1643-1618
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Wesołowska M., Ryś D.: Analiza trwałości zmęczeniowej asfaltów drogowych i modyfikowanych z wykorzystaniem testu liniowego zwiększania amplitudy / Analysis of the fatigue life of neat and modified bitumens using linear amplitude sweep test// Drogi i Mosty. -Vol. 17., iss. 4 (2018), s.317-336
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.7409/rabdim.018.020
Bibliografia: test
 1. PN-EN 12592:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -wy- magania dla asfaltów drogowych
 2. PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -za- sady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimera- mi
 3. AASHTO M 320-17 Standard specification for Perfor- mance-Graded Asphalt Binder otwiera się w nowej karcie
 4. Superior Performing Asphalt Pavements: The product of the SHRP Asphalt Research Program, SHRP A-410 otwiera się w nowej karcie
 5. Report, Waszyngton, USA, 1994 otwiera się w nowej karcie
 6. Sybilski D., Mirski K.: Dobór asfaltu do nawierzchni w polskich warunkach klimatycznych z uwzglêdnie- niem procedur SHRP/Superpave. VI Miêdzynarodowa Konferencja "Trwa³e i Bezpieczne Nawierzchnie Dro- gowe", Kielce, 9-10 maja 2000, 213-223
 7. Pszczo³a M., Ryoe D., Jasku³a P.: Analysis of climatic zo- nes in Poland with regard to asphalt performance gra- ding. Roads and Bridges -Drogi i Mosty, 16, 4, 2017, 245-264, DOI: 10.7409/rabdim.017.016 otwiera się w nowej karcie
 8. Radziszewski P., Pi³at J., Król J., Kowalski K., Sarnow- ski M.: Weryfikacja wymagañ i metod oceny w³aoeciwo- oeci lepko-sprê¿ystych krajowych asfaltów i asfaltów modyfikowanych, Raport koñcowy. Politechnika War- szawska, GDDKiA, Warszawa, 2011
 9. Sarnowski M.: Rheological properties of road bitumen binders modified with SBS polymer and polyphospho- ric acid. Roads and Bridges -Drogi i Mosty, 14, 1, 2015, 47-65, DOI: 10.7409/rabdim.015.004 otwiera się w nowej karcie
 10. Radziszewski P., Kowalski K.J., Król J.B., Sarnowski M., Pilat J.: Quality assessment of bituminous binders based on the viscoelastic properties: Polish experience. Journal of Civil Engineering and Management, 20, 1, 2014, 111-120 otwiera się w nowej karcie
 11. B³a¿ejowski K., Wójcik-Wioeniewska M.: Poradnik as- faltowy. Orlen Asfalt, P³ock, 2017 otwiera się w nowej karcie
 12. Judycki J.: Fatigue of asphalt mixes. University of Oulu, Publications of Road and Transport Laboratory, Oulu, Finland, 1991
 13. Mackiewicz P.: Fatigue tests of bituminous mixtures with inclusion of initial cracks. Journal of Materials in Civil Engineering, 25, 1, 2012, 140-147 resistance of bituminous binders should be evaluated ta- king into account different test temperatures. otwiera się w nowej karcie
 14. Bañkowski W.: Evaluation of fatigue life of asphalt concrete mixtures with reclaimed asphalt pavement. Applied Sciences-Basel, 8, 3, 2018, 469, DOI: 10.3390/app8030469 otwiera się w nowej karcie
 15. Buczyñski P., Iwañski M.: Fatigue life comparison of recycled cold mixes with foamed bitumen and with bi- tumen emulsion. Modern Building Materials, Struc- tures and Techniques, MBMST 2016, Procedia Engineering, 172, 2016, 135-142, DOI: 10.1016/j.proeng.2017.02.035 otwiera się w nowej karcie
 16. Sybilski D., Gajewski M., Bañkowski W., Soen H., Chailleux E., Gauthier G.: Binder fatigue properties and the results of the RILEM round robin test. Proceed- ings of the 7 th International RILEM Symposium ATCBM09 on Advanced Testing and Characterization of Bituminous Materials, Rhodes, Greece, 27-29 May 2009, 1-2, 2009, 1221-1231
 17. Bahia H.U., Zhai H., Zeng M., Hu Y., Turner P.: Deve- lopment of binder specification parameters based on characterization of damage behavior. Journal of the As- sociation of Asphalt Paving Technologists, 70, 2002, 442-470
 18. Pell P.S.: Fatigue characteristics of bitumen and bitu- minous mixes. Proceedings of the International Confe- rence on Structural Design and Asphalt Pavements, Ann Arbor, MI, USA, 203, 1962, 43-58
 19. Potschka V., Schmidt H.: Fatigue life of polymer modi- fied bitumen. Proceedings of the 5 th Eurobitume Con- gress, Stockholm, Sweden 1993, Vol. 1A, 1993, 103-105
 20. Ahmed T.M.: Asphalt fatigue failure analysis and mo- delling: experimental studies and theoretical formula- tion. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, University of Liverpool, August 2016
 21. Sybilski D., Wróbel A., Bañkowski W.: Opracowanie i weryfikacja badania zmêczenia lepiszczy asfalto- wych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zak³ad Technologii Nawierzchni, Warszawa, 2007, 1-62, https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/pra- ce-naukowo-badawcze-zrealizow_3435//docu- ments/sprawozdanie-ws-07-2007.pdf, 23.02.2018
 22. Safaei F., Castorena C.: Temperature effects of linear amplitude sweep testing and analysis. Journal of the Transportation Research Board, 2574, 2016, 92-100 otwiera się w nowej karcie
 23. Hintz C., Velasquez R., Li Z., Bahia H.: Effect of oxida- tive aging on binder fatigue performance. Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists, 80, 2011, 527-548
 24. Delgadillo R., Bahia H.: Rational fatigue limits for asphalt binders derived from pavement analysis. Jour- nal of the Association of Asphalt Paving Technolo- gists, 74, 2004, 97-137 otwiera się w nowej karcie
 25. AASHTO R 29-08 2012 Grading or Verifying the Per- formance Grade (PG) of an Asphalt Binder otwiera się w nowej karcie
 26. Hintz C., Velasquez R., Johnson C., Bahia H.: Modifi- cation and validation of linear amplitude sweep test for binder fatigue specification. Journal of the Transporta- tion Research Board, 2207, 2011, 99-106 otwiera się w nowej karcie
 27. AASHTO TP 101-14 Estimating Fatigue Resistance of Asphalt Binders Using the Linear Amplitude Sweep otwiera się w nowej karcie
 28. Schapery R.A.: Correspondence principles and a gener- alized J integral for large deformation and fracture analysis of viscoelastic media. International Journal of Fracture, 25, 3, 1984, 153-223 otwiera się w nowej karcie
 29. Kim Y., Lee H.J., Little D.N., Kim Y.R.: A simple testing method to evaluate fatigue fracture and damage perfor- mance of asphalt mixtures. Journal Association of As- phalt Paving Technologist, 75, 2005, 755-788
 30. Masad E., Somadevan N., Bahia H.U., Kose S.: Model- ling and experimental measurements of strain distribu- tion in asphalt mixes. Journal of Transportation Engineering, 127, 6, 2001, 477-485 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi