ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I BUDOWIE INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I BUDOWIE INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ

Abstrakt

W artykule omówiono podstawowe problemy szeroko rozumianej infrastruktury tramwajowej, które wpływają na poziom bezpieczeństwa. Wskazano kierunki i przykłady działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu tramwajowym. Za konieczne uznano projektowanie i ciągły rozwój rozwiązań infrastrukturalnych w sposób uwzględniający wymogi bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cytowania

 • 2

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 204 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-SA otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej wydanie 25, strony 87 - 105,
ISSN: 1897-4007
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Bujak N., Grulkowski S., Zariczny J.: ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I BUDOWIE INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ// Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej. -., iss. 25 (2017), s.87-105
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.21008/j.1897-4007.2017.25.07
Bibliografia: test
 1. Barcik J., Czech P., Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu -część 1, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej , 2010.
 2. Bojar P., Muślewski Ł., Woropay M., Analiza czynników wymuszających i ocena ryzyka w komunikacji tramwajowej, Logistyka, nr 3, 2012.
 3. Brzeziński A., Rezwow M., Zrównoważony transport-ekologiczne rozwiązania transportowe, Ekorozwój i Agenda 21, Collegium Balticum w Szczecinie,. 2007.
 4. Dźwigoń W., Franek Ł., Zbiorowy transport publiczny w zintegrowanym systemie brd, Międzynarodowe Seminarium GAMBIT 2010, Gdańsk, 2010.
 5. Dźwigoń W., Warunki wymiany pasażerów na przystankach tramwajowych, Przegląd Komunikacyjny, nr 1, 2012.
 6. Gisterek I., Popiołek A., Propozycja nowelizacji tramwajowych przepisów budowla- nych, Przegląd komunikacyjny, nr 9, 2015, 115 -125. otwiera się w nowej karcie
 7. Gisterek I., Propozycje unowocześnień w infrastrukturze tramwajowej we Wrocławiu, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 2016, nr 3 (110), 51-61.
 8. Graff M., Nowy tabor tramwajowy w Polsce, Technika Transportu Szynowego, nr 7-8, 2015.
 9. Grulkowski S., Zariczny J., Koncepcja systemu oceny stanu technicznego przejazdów tramwajowych, Zeszyty naukowo-techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Seria: materiały konferencyjne, nr 2(101), 2013.
 10. Kołodziejczyk K., Funkcjonalność przystanków linii tramwaju plus we Wrocławiu, Transport Miejski i Regionalny, nr 9, 2012.
 11. Kornalewski L., Malasek J., Bezpieczna infrastruktura tramwajowa, Transport miejski i regionalny, nr 12, 2013.
 12. Makuch J., Korycki T., Przystanki tramwajowe z wąskimi peronami, Przegląd Komu- nikacyjny, nr 10, 2015.
 13. Makuch J., Niewykorzystany potencjał środków komunikacji zbiorowej poruszają- cych się w poziomie ulicy, Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna ,,Zintegrowany system transportu miejskiego, 2005.
 14. Makuch J., Popiołek A., Torowisko tramwajowe w przekroju ulicy dwujezdniowej, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 2013, nr 3, 257-272.
 15. Makuch J., Projektowanie przystanków tramwajowych dla wygody i bezpieczeństwa pasażerów, X Konferencja naukowo-techniczna ,,Drogi Kolejowe '99", Spała 13-15 października 1999.
 16. Makuch J., Propozycja niekonwencjonalnego sposobu prowadzenia nowej linii tram- wajowej, Przegląd komunikacyjny, nr 9, 2015. otwiera się w nowej karcie
 17. Matyjewski M., Analiza i ocena technicznych sposobów zmniejszania skutków wypad- ków drogowych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, z.225, 2009.
 18. Miller P., Technologie mobilne usprawniające korzystanie ze środków komunikacji publicznej na przykładzie rozwiązań stosowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym -Łódź spółka z o.o., Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Ma- nagement . 2012, Issue 62.
 19. Ostrowski K., Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach tramwajowych, Logistyka, nr 2, 2004. Aspekty bezpieczeństwa w projektowaniu i budowie infrastruktury tramwajowej 105
 20. Pieńkowski K., Wstęp do oceny oświetlenia przystanków tramwajowych, Koło Nau- kowe KNEST, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.
 21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. otwiera się w nowej karcie
 22. Rudnicki A., Janecki R., Starowicz W., Żmidzińska B., Wnioski generalne wynikające z kompleksowych badań ruchu dla Katowic, Transport Miejski i Regionalny, nr 9, 2000. [23] Strona internetowa: http://www.mobilnagdynia.pl/108-shared-space. Dostęp 01.09.2017
 23. Ulatowski W., Bezpieczeństwo urządzeń infrastruktury tramwajowej, Technika Transportu Szynowego, nr 7-8, 2007.
 24. Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku, Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa, 2016. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi