Assessment of selenium levels in toenail specimens and total diets as the risk factor for the cancer inhabitant's of north Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Assessment of selenium levels in toenail specimens and total diets as the risk factor for the cancer inhabitant's of north Poland

Abstrakt

Choroby nowotworowe stanowią poważny problem zdrowotny i społeczny w Województwie Pomorskim. Obecny stan wiedzy oraz dowody epidemiologiczne świadczą o tym, iż wśród potencjalnych czynników zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów jest między innymi niskie spożycie niektórych składników odżywczych, dotyczy to zwłaszcza przeciwutleniaczy, na przykład selenu. W kontekście tych danych, niezwykle istotnym jest monitorowanie zawartości tego pierwiastka w organizmie ludzkim. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących szacowanie ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe mieszkańców Województwa Pomorskiego na podstawie oceny zawartości selenu w próbkach materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego. Materiał biologiczny stanowiły próbki paznokci pobrane od wybranej losowo grupy osób ze zdiagnozowanym nowotworem oraz osób zdrowych zamieszkujących Województwo Pomorskie i Lubuskie, stanowiących grupę kontrolną. Przeprowadzona równolegle ankieta pozwoliła ponadto na określenie udziału czynników środowiskowych na zawartość selenu w badanym materiale. W kolejnym etapie badań podjęto działania mające na celu określenie czy ilość pobieranego selenu wraz z całodziennym pożywieniem przez mieszkańców Województwa Pomorskiego jest wystarczająca i nie zagraża skutkami chorobowymi.Do oznaczeń stężeń selenu w próbkach paznokci wykorzystano technikę neutronowej analizy aktywacyjnej przy współpracy z Międzywydziałowym Instytutem Jądrowym Uniwersytetu w Delft (Holandia). Natomiast do analiz próbek całodziennych racji pokarmowych (po uprzedniej mineralizacji) zastosowano technikę generowania wodorków w połączeniu z absorpcyjną spektrometrią atomową przy współpracy z Katedrą i Zakładem Toksykologii, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Akademii Medycznej w Gdańsku.W wyniku przeprowadzonej analizy chemometrycznej nie wykazano istotnych różnic w średnich zawartościach selenu w próbkach pobranych od osób zdrowych oraz ze zdiagnozowanym nowotworem, za wyjątkiem osób chorych na raka jelita grubego, gdzie stwierdzono, iż średnie stężenie selenu było istotnie niższe w porównaniu z obiema grupami kontrolnymi. Ze względu jednak na małą liczbę pacjentów z rakiem wspomnianego narządu biorących udział w badaniu, nie można jednoznacznie stwierdzić istnienia zależności pomiędzy statusem selenowym a rozwojem raka jelita grubego. Na tej podstawie można by wysunąć następujące wnioski: selen posiada niewystarczającą, ochronną rolę w badanych grupach, ewentualnego wpływu nie można określić na podstawie analizy próbek paznokci. Analiza statystyczna i chemometryczna wykazała wpływ płci, wskaźnika masy ciała, palenia tytoniu oraz przyjmowania suplementów diety na zawartość selenu w badanym materiale biologicznym. Przeprowadzona wielowymiarowa analiza danych wykazała, iż około 80 % badanej populacji za zdiagnozowanym nowotworem charakteryzowało się istotnie niższą zawartością selenu w próbkach paznokci w porównaniu z całą grupą kontrolną. Różnice te wynikają z faktu, iż badana populacja osób chorych charakteryzowała się starszym wiekiem oraz większym odsetkiem palących tytoń.Analiza całodziennych racji pokarmowych pozwoliła na stwierdzenie, że ilość przyjmowanego selenu wraz z dietą jest niewystarczająca i może stanowić duże ryzyko niedoboru tego pierwiastka w organizmie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi