Autorska opinia dotycząca oddziaływania na krajobraz fragmentu obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Województwo Pomorskie, gmina Żukowo i Kolbudy - obszar pomiędzy węzłami "Lublewo" a "Żukowo" (ew. "Lniska"), rejon miejscowości Niestępowo, Sulmin, Widlino, Łapino Kartuskie) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Autorska opinia dotycząca oddziaływania na krajobraz fragmentu obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Województwo Pomorskie, gmina Żukowo i Kolbudy - obszar pomiędzy węzłami "Lublewo" a "Żukowo" (ew. "Lniska"), rejon miejscowości Niestępowo, Sulmin, Widlino, Łapino Kartuskie)

Abstrakt

Poniższa opinia dotyczy niewielkiego obszaru pomiędzy miejscowościami Niestępowo, Sulmin, Widlino, Łapino Kartuskie, przez który ma przebiegać obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, planowana przez GDDKiA. Obszar ten znajduje się na pograniczu dwóch gmin: Żukowo i Kolbudy. Przedmiotem opinii jest oddziaływanie na krajobraz czterech wariantów Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, zaproponowanych przez GDDKiA: IA, IIA, IIB, i III. Zakres tematyczny opinii dotyczy aspektów krajobrazowych. Krajobraz jest tu rozumiany szeroko, jako synteza środowiska, a więc odzwierciedla aspekty przyrodnicze, przestrzenne, kulturowe i wizualne. W sytuacji, kiedy większość badanego obszaru została chaotycznie, żywiołowo zagospodarowana przez przypadkowe inwestycje budowlane, głównie domy mieszkalne, rozrzucone bez ładu i żadnej kompozycji na przypadkowo zakupionych skrawkach pól, w przestrzeni tej należy chronić to, co jeszcze nie zostało zniszczone przez człowieka. Elementem takim jest dolina rzeki Raduni, wraz z otaczającym ją lasem, częściowo płynąca dnem głębokiego jaru.Jednak głównym aspektem, na który należy zwrócić uwagę przy projektowaniu obwodnicy, jest problem ponad lokalny. Otóż obecnie ochronę przyrody i krajobrazu wiąże się przede wszystkim z działaniami systemowymi i obszarowymi. Oznacza to, że aby skutecznie chronić wybrane, najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo fragmenty przestrzeni, należy chronić je poprzez ochronę większych obejmujących je systemów i obszarów. Inaczej jednostkowe i ograniczone przestrzennie działania nie są skuteczne. Radunia pełni rolę korytarza ekologicznego o znaczeniu międzyregionalnym, pełni ponadto ważne funkcje rekreacyjno - turystyczne. Jej najcenniejsze, dotychczas nie zniszczone odcinki powinny więc pozostać nietknięte. Nie należy ich poprzecinać inwestycjami infrastrukturalnymi, z uwagi na ważny publiczny cel, jaki pełni cała rzeka Radunia. W kontekście powyższych rozważań zaleca się przeanalizowanie innych, mniej konfliktogennych wariantów przebiegu planowanej obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Wśród przedstawionych najmniej konfliktowy wydaje się być wariant ''zielony'' (IIB), przebiegający na północ od miejscowości Niestępowo i Sulmin, w ciągu korytarza technicznego wyznaczonego przez linię 400 kV. Jednak i ten wariant nie przebiega bezkonfliktowo na innych odcinkach, co należy dokładnie przebadać na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko.Powinna ona w pierwszej kolejności uzasadnić potrzebę realizacji obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (lub brak takiej potrzeby), a następne wskazać wariant najmniej szkodliwy dla środowiska i krajobrazu, oraz możliwości skutecznego łagodzenia wywoływanych przez niego negatywnych skutków. Podsumowując, należy stwierdzić, że zaproponowane warianty IA, IIA i III mogą spowodować znaczące skutki środowiskowo-krajobrazowe w skali lokalnej, oraz w skali ponadlokalnej. Wariant II B ocenia się jako najmniej szkodliwy dla badanego obszaru. Zaleca się dalsze studia nad znalezieniem wariantów najmniej szkodliwych dla środowiska i krajobrazu w skali regionalnej i lokalnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi