Badania poziomów zanieczyszczeń w płynach ustrojowych człowieka. Study of the level of pollution in human body fluids - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania poziomów zanieczyszczeń w płynach ustrojowych człowieka. Study of the level of pollution in human body fluids

Abstrakt

Źródłem informacji o stanie środowiska mogą być zarówno wyniki badań próbek części nieożywionej (woda, gleba, powietrze) jak i próbki części biotycznej, w tym także tkanek i płynów ustrojowych człowieka, który jest nieustannie narażony na działanie szerokiego spektrum ksenobiotyków. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd metod izolacji, wzbogacania i technik oznaczeń końcowych analitów z próbek moczu ludzkiego i krwi. Zawarto również informacje na temat metod i technik analitycznych wykorzystywanych do oznaczania zarówno związków nieorganicznych (metali) oraz wybranych związków organicznych (alkoholi, lotnych związków wielopierścieniowych, węglowodorów aromatycznych: benzen, toluen, styren oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych). Oznaczanie tych związków i ich metabolitów (biomarkerów) w moczu jest często wykorzystywane jako ilościowy wskaźnik ekspozycji na daną substancję (tzw.monitoring biologiczny).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 10, strony 7 - 41,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kozłowska K., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Badania poziomów zanieczyszczeń w płynach ustrojowych człowieka. Study of the level of pollution in human body fluids// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 10., nr. 1-2 (2003), s.7-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi