Badania spektroskopowe wybranych silanotiolanów metali o budowie polimerycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania spektroskopowe wybranych silanotiolanów metali o budowie polimerycznej

Abstrakt

Podjęto próby otrzymania tri-tert-butoksysilanotiolanowych kompleksów niklu(II), kobaltu(II), cynku(II) i kadmu(II) o budowie polimerycznej mogących pełnić rolę prekursorów w syntezie materiałów funkcjonalnych. W tym celu przeprowadzono syntezy odpowiednich silanotiolanowych metali z grupą diamin alifatycznych. Otrzymano szereg nowych obojętnych polimerów koordynacyjnych o budowie przestrzennej typu 1D. Dla siedmiu z nich zostały otrzymane monokryształy umożliwiające określenie struktury za pomocą analizy rentgenostrukturalnej. Właściwości otrzymanych polimerów zostały scharakteryzowane za pomocą analizy termicznej TGA i TG/IR.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości strony 524 - 531
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Pladzyk A., Baranowska K., Dziubińska K., Ponikiewski Ł.: Badania spektroskopowe wybranych silanotiolanów metali o budowie polimerycznej// Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości/ ed. praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego. : , 2012, s.524-531
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi