Bariery natury systemowej, organizacyjnej i społecznej w tworzeniu i rozwoju akademickich spółek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bariery natury systemowej, organizacyjnej i społecznej w tworzeniu i rozwoju akademickich spółek

Abstrakt

In the literature on the subject, many studies can be found on the barriers they face in creating and developing their entrepreneurial activity in Poland. Among them, mainly those that concern all entrepreneurs, and thus also spin-off companies, are described. However, these companies are burdened with specific barriers that are significant only to them. The study drew particular attention to them, but also referred to the others, which were divided when presented on the barriers: systemic, organizational and social. As part of the deliberations included in the paper, the focus has been, apart from a brief description of spin-off companies, on the presentation of the leading role of the principle of economic freedom for each entity operating in the economic turnover, including spin-offs, albeit in their case with a certain limitation. Above all, however, specific barriers to spin-off companies have been identified. Finally, several options to limit them were proposed, which could be conducive to their more friendly development. This division was made for the needs of conducted author’s research, the results of which were presented in this study.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XIX, strony 211 - 223,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Grzegorzewska-Mischka E., Brodnicki K.: Bariery natury systemowej, organizacyjnej i społecznej w tworzeniu i rozwoju akademickich spółek// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XIX., nr. 10 cz. III (2018), s.211-223
Bibliografia: test
 1. Breznitz S.M., Feldman M.P. (2012), The engaged University, "The Journal of Technology Trans- fer", 37(2), ss. 139-157. otwiera się w nowej karcie
 2. Daszkiewicz N. (2004), Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw [w:] F. Bławat (red.) Prze- trwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. SPG, Gdańsk, s. 61.
 3. Grzegorzewska-Mischka E. (2010), Makrouwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Wyd. SGH Warszawa, ss. 174-175.
 4. Grzegorzewska-Mischka E., Wyrzykowski W., Banasik P. (2017), Leksykon przedsiębiorczości, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 14.
 5. Haberla M. (2012), Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej [w:] J. Szynal (red.) Nauki o za- rządzaniu, 2(11), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ss. 168-169.
 6. Konstytucji RP [Dz. U. z 1997 r., poz. 483].
 7. Korpysa J. (2016), Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich mikro- przedsiębiorstw spin-off w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szcze- cin, ss. 73-91.
 8. Matusiak K.B., Matusiak M. (2007), Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości aka- demickiej, "Zeszyty naukowe Uniwersytetu szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług", nr 8(453), s. 153.
 9. Młodzik E. (2013), Identyfikacja ryzyka -kluczowy element procesu zarządzania ryzykiem w jed- nostkach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finan- sowe, Ubezpieczenia", nr 61, T. 2, ss. 439-450.
 10. Ustawa o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 roku [Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 325]. otwiera się w nowej karcie
 11. Ustawa z 6 marca 2018 r. -Prawo przedsiębiorców [Dz. U. z 2018 r., poz. 646]. otwiera się w nowej karcie
 12. Wyrzykowski W. (2013), Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 19 i nast.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi