Bilans energii i ślad węglowy w zrównoważonej gospodarce oczyszczalni ścieków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bilans energii i ślad węglowy w zrównoważonej gospodarce oczyszczalni ścieków

Abstrakt

Dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju stawia przed oczyszczalniami ścieków (OŚ) nowe wyzwania. Oprócz dotrzymywania standardów jakościowych w odpływie, obserwuje się dążenie do samowystarczalności energetycznej. Nowym kryterium oceny jest ślad węglowy (CF) określający skumulowaną emisję gazów cieplarnianych generowanych przez OŚ. Celem artykułu było określenie relacji między bilansem energii a śladem węglowym w zrównoważonej gospodarce miejskich OŚ. Dla sześciu obiektów wyznaczono całkowity CF i jego komponenty oraz zidentyfikowano wrażliwe parametry mogące wpływać na niepewność wyników. W artykule przedstawiono metodę uproszczoną bazującą na współczynnikach emisji oraz pokazano możliwości, jakie daje zastosowanie modelowania komputerowego. Stwierdzono, że zarówno emisje bezpośrednie, jak i pośrednie mogą istotnie wpływać na CF OŚ. Bezpośrednie emisje procesowe dominują w OŚ stosujących odzysk energii z biogazu (62-74%), a emisje pośrednie związane z energią dominują CF w OŚ pokrywających zapotrzebowanie z sieci elektroenergetycznej (69-72%). Wykazano, że wskaźniki procesowych emisji podtlenku azotu są specyficzne dla danego obiektu i należą do najbardziej wrażliwych parametrów wpływających na oszacowanie całkowitego CF. Nie stwierdzono występowania korelacji pomiędzy poziomem samowystarczalności energetycznej a całkowitym CF OŚ. Natomiast silna zależność wiąże samowystarczalność energetyczną ze stosunkiem pośredniej do bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych. CF OŚ można obniżyć dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii i odzysku energii na miejscu, rolniczemu zagospodarowaniu osadów ściekowych, a także poprzez odpowiednią manipulację parametrów operacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Forum Eksploatatora strony 16 - 21,
ISSN: 1640-8624
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Zaborowska E., Maktabifard M., Mąkinia J.: Bilans energii i ślad węglowy w zrównoważonej gospodarce oczyszczalni ścieków// Forum Eksploatatora -Vol. 114,iss. 3 (2021), s.16-21
Źródła finansowania:
  • Projekt
  • Projekt
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi