Biodegradowalne i jadalne opakowania do żywności z polimerów naturalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biodegradowalne i jadalne opakowania do żywności z polimerów naturalnych

Abstrakt

Artykuł jest przeglądem literatury, dotyczącym wykorzystania polimerów naturalnych do wytwarzania jadalnych powłok powierzchniowych lub opakowań do żywności. Omówione zostały właściwości folii z różnych białek i polisacharydów oraz sposoby poprawy ich właściwości użytkowych poprzez modyfikacje fizyczne, chemiczne i enzymatyczne. Przedstawiono również możliwości włączania w matryce polimerową nanonapełniaczy i scharakteryzowano właściwości otrzymanych nanokompozytów polimerowych. Ponadto wskazano możliwości poszerzenia właściwości użytkowych folii z naturalnych polimerów poprzez wprowadzenie dodatkowych substancji, przede wszystkim o aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 0 razy

Licencja

Copyright (Authors)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
OPAKOWANIE strony 26 - 36,
ISSN: 0030-3348
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gottfried K., Sztuka K., Staroszczyk H., Kołodziejska I.: Biodegradowalne i jadalne opakowania do żywności z polimerów naturalnych // OPAKOWANIE. -., nr. nr 8 (2010), s.26-36
Bibliografia: test
 1. Anonim. 2008. Tends in global packaging. www.worldpackaging.org.
 2. Averous L., Boquillon N. 2004. Biocomposites based on plasti- cized starch: thermal and mechanical behaviours. Carbohydrate Polymers, 56, 111-122. otwiera się w nowej karcie
 3. Leszczyński W. 2001. Materiały opakowaniowe z polimerów bio- degradowalnych. Przemysł Spożywczy, 8, 81-84.
 4. Matzinos P., Tserki V., Kontoyiannis, Panayiotou C. 2002. Pro- cessing and chracterization of starch/polycaprolactone products. Polymer Degradation and Stability, 77, 17-24. otwiera się w nowej karcie
 5. Suyatma N.E., Copinet A., Tighzart L., Coma V. 2004. Mechani- cal and barrier properties of biodegradable films made from chi- tosan and poly(lactic acid) blends. Journal of Polymers and the Environment, 12, 1-6. otwiera się w nowej karcie
 6. Sadowska M. 1992. Kolagen mięsa -budowa, oznaczanie i właściwości funkcjonalne. Rozprawa habilitacyjna. Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 7. Krochta J. M., De Mulder-Johnston C. 1997. Edible and biode- gradable polymer films: challenges and oppportunities. Food Technologies, 51, 2, 61-74.
 8. Janicki S., Fiebig A., Szmitowska M. 2003. Farmakologia Stoso- wana. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 9. Gómez-Guillén M.C., Turnay J., Fernández-Díaz M.D., Ulmo N., Lizarbe M.A., Montero P. 2002. Structural and physical properties of gelatin extracted from different marine species: A comparative study. Food Hydrocolloids, 16, 25-34. otwiera się w nowej karcie
 10. Jongjareonrak A., Benjakul S., Visessanguan W., Podpran T., Ta- naka M. 2006a. Characterization of edible films from skin gelatin of brownstripe red snapper and bigeye snapper. Food Hydrocol- loids, 20, 492-501. otwiera się w nowej karcie
 11. Kołodziejska I., Skierka E., Sadowska M., Kołodziejski W., Ni- cikowska C. 2008. Effect of extracting time and temperature on yield of gelatin from different fish offal. Food Chemistry, 107, 700- 706. otwiera się w nowej karcie
 12. Haug I.J., Draget K.I., Smidsrød O. 2004. Physical and rheolo- gical properties of fish gelatin compared to mammalian gelatin. Food Hydrocolloids, 18, 203-213. otwiera się w nowej karcie
 13. Muyonga J.H., Cole C.G.B, Duodu K.G. 2004. Extraction and physic-chemical characterization of Nile perch (Lates niloticus) skin and bone gelatin. Food Hydrocolloids, 18, 581-592. otwiera się w nowej karcie
 14. Jongjareonrak A., Benjakul S., Visessanguan W., Tanaka M. 2006b. Effects of plasticizers on the properties of edible films from skin gelatin of bigeye snapper and brownstripe red snapper. European Food Research and Technology, 222, 229-235. otwiera się w nowej karcie
 15. Cao N., Fu Y., He J. 2007. Mechanical properties of gelatin films cross-linked, respectively, by ferulic acid and tannin acid. Food Hydrocolloids, 21, 575-584. otwiera się w nowej karcie
 16. Piotrowska B., Sztuka K., Kołodziejska I., Dobrosielska E. 2008. Influence of transglutaminase or 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopro- pyl) carboiimide (EDC) on the properties of fish-skin gelatine films. Food Hydrocolloids, 22, 1362-1371. otwiera się w nowej karcie
 17. Brandenburg A.H., Weller C.L., Testin R.F. 1993. Edible films and coatings from soy protein. Journal of Food Science, 58, 1086- 1089. otwiera się w nowej karcie
 18. Gennadios A., Weller C.L., Testin R.F. 1993. Temperature effect on oxygen permeability of edible protein-based films. Journal of Food Science, 58, 212-214. otwiera się w nowej karcie
 19. Tendaj M., Tendaj B. 2001. Białka sojowe jako składniki powłok jadalnych. Przemysł Spożywczy, 55(7), 20-21,31.
 20. Kim K.M., Weller C.L., Hanna M.A., Gennadios A. 2002. Heat curing of soy protein films at atmospheric and sub-atmospheric conditions. Journal of Food Science, 67, 708-713. otwiera się w nowej karcie
 21. Cho S. Y., Park J-W., Batt H.P., Thomas R.L. 2007. Edible films made from membrane processed soy protein concentrates. Le- bensmittel-Wissenschaft und-Technologie, 40, 418-423. otwiera się w nowej karcie
 22. Cao Y.M., Chang K.C. 2001. Edible films prepared from water extract of soybeans. Journal of Food Science, 67, 1449-1454. otwiera się w nowej karcie
 23. Shepherd R., Reader S., Falshaw A. 1997 Chitosan functional properties. Glycoconjugate Journal, 14, 535-542. otwiera się w nowej karcie
 24. Begin A., Van Calsretren M.R. 1999. Antimicrobial films produced from chitosan. International Journal of Biological Macromolecu- les, 26, 63-67. otwiera się w nowej karcie
 25. Srinivasa P.C., Ramesh M.N., Tharanathan R.N. 2007. Effect of plasticizers and fatty acids on mechanical and permeability char- acteristics of chitosan films. Food Hydrocolloids, 21, 1113-1122. otwiera się w nowej karcie
 26. Piotrowska B., Kołodziejska I., Januszewska-Jóźwiak, K., Woj- tasz-Pająk, A. 2005. Effect of transglutaminase on the solubility of chitosan-gelatin films. In: Advances in Chitin Science, vol. VIII, Struszczyk H., Domard A., Peter M.G., Pospieszny H. (Eds.), In- stitute of Plant Protection, Poznań, 71-78.
 27. Chen R.H., Hwa H.D., 1996. Effect of molecular weight of chito- san with the same degree of deacetylation on the thermal, me- chanical and permeability properties of the prepared membrane. Carbohydrate Polymers, 29, 353-358.
 28. Chen H. 1995. Functional properties and applications of edible films made of milk proteins. Journal of Dairy Science, 78, 2563- 2568. otwiera się w nowej karcie
 29. Audic J.L., Chaufer B. 2005. Influence of plasticizers and cros- slinking on the properties of biodegradable films made from so- dium caseinate. European Polymer Journal, 41, 1934-1942. otwiera się w nowej karcie
 30. Pereda M., Aranguren M.I., Marcovich N.E. 2008. Characteri- zation of chitosan/caseinate films. Journal of Applied Polymer Science, 107, 1080-1090. otwiera się w nowej karcie
 31. Schou M., Longares A., Montesinos-Herrero C., Monahan F.J., O`Riordan D., O`Sullivan M. 2005. Properties of edible sodium caseinate films and their application as food wrapping. Lebens- mittel-Wissenschaft und-Technologie, 38, 605-610. otwiera się w nowej karcie
 32. Romero-Bastida C.A., Bello-Perez L., Garcia M.A., Martno M.N., Solorza-Feria J., Noemi E. Zaritzky. 2005. Carbohydrate Poly- mers, 60, 235-244. otwiera się w nowej karcie
 33. Rejak A. 2007. Badanie właściwości fizycznych skrobiowych folii biodegradowalnych. Acta Agrophysica, 9(3), 747-754.
 34. Lourdin D., Della Valle G., Colonna P. 1995. Influence of amylose content on starch films and foams. Carbohydrate Polymers, 27, 261-270. otwiera się w nowej karcie
 35. Griffin G.L.G. 1977. Synthetic resin sweet material. US Patent 4021388. otwiera się w nowej karcie
 36. Mościcki L., Janssen L.P.B.M, Mitrus M. 2006. Przetwórstwo skrobi termoplastycznej na cele opakowaniowe. Inzynieria Rol- nicza 6(81), 65-72.
 37. Sztuka K., Kołodziejska I. 2008. Jadalne folie oraz powłoki po- wierzchniowe z polimerów naturalnych stosowane do opakowań do żywności. Cz.I. Właściwości. Polimery, 53, 627-630. otwiera się w nowej karcie
 38. Quattara B., Canh L.T., Vachon C., Mateescu M.A., Lacroix M. 2002. Use of γ-irradiation cross-linking to improve the water wapour permeability and the chemical stability of milk protein films. Radiation Physics and Chemistry, 63, 821-825. otwiera się w nowej karcie
 39. Sabato S., Nakamurakara N., Sobral P. 2007. Mechanical and thermal properties of irradiated films based on Tilapia (Oreochro- mis niloticus) proteins. Radiation Physics and Chemistry, 76, 1862-1865. otwiera się w nowej karcie
 40. Braczko M., Tederko A., Grzybowski J. 1994. Określenie stopnia usieciowania błon kolagenowych przeznaczonych do celów me- dycznych metodą badania ich wodochłonności. Polimery w Me- dycynie, 24(3-4),41-52.
 41. Rhim J.W., Gennadios A., Fu D., Weller C.L., Hanna M.A. 1999. Properties of ultraviolet irradiated protein films. Lebensmittel- Wissenschaft und-Technologie, 32, 129-133. otwiera się w nowej karcie
 42. Kim J.K., Jo C., Park H.J., Byun M.W. 2008. Effect of gamma irradiation on the physicochemical properties of a starch-based film. Food Hydrocolloids, 22, 248-254.
 43. Yunoki, S.; Nagai, N.; Suzuki, T.; Munekata, M. 2004. Novel bio- material from reinforced salmon collagen gel prepared by fibril formation and cross-linking. Journal of Bioscience and Bioengi- neering, 98, 40-47. otwiera się w nowej karcie
 44. Kołodziejska I., Piotrowska B., Bulge M., Tylingo R. 2006. Effect of transglutaminase and 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) car- bodiimide on the solubility of fish gelatin-chitosan films. Carbohy- drate Polymers, 65, 404-409. otwiera się w nowej karcie
 45. Ghorpade V.M., Gennadios M.A., Hanna M.A., Weller C.L. 1995. Soy protein isolate/poly(ethylene oxide) films. Cereal Chemistry., 72, 559-563.
 46. Sheu M.T., Huang J.C., Yeh G.C., Ho H.O. 2001. Characteriza- tion of collagen gel solutions and collagen matrices for cell cul- ture. Biomaterials, 22, 1713-1719. otwiera się w nowej karcie
 47. Carvalho R.A., Grosso C.R.F. 2004. Characterization of gelatin based films modified with transglutaminase, glyoxal and formal- dehyde. Food Hydrocolloids, 18, 717-726. otwiera się w nowej karcie
 48. Ustunol Z. i Mert B. 2004. Water solubility, mechanical, barrier and thermal properties of cross-linked whey protein isolate-ba- sed films. Journal of Food Science, 69, 129-133. otwiera się w nowej karcie
 49. Lim L., Mine Y., Tung M.A. 1998. Transglutaminase cross-linked egg white protein films: tensile properties and oxygen permeabi- lity. 1998. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46, 4022- 4029. otwiera się w nowej karcie
 50. Yildirim M. i Hettiarachchy N.S. 1998. Properties of films produ- ced by cross-linking whey proteins and 11S globulin using trans- glutaminase. Journal of Food Science, 63, 248-252. otwiera się w nowej karcie
 51. Tang C., Jiang Y., Wen Q., Yang X. 2005. Effect of transgluta- minase treatment of the properties of cast films of soy protein isolates. Journal of Biotechnology, 120, 296-307. otwiera się w nowej karcie
 52. Chambi H., Grosso C. 2006. Edible films produced with gelatin and casein cross-linked with transglutaminase. Food Research International, 39, 458-466. otwiera się w nowej karcie
 53. Lai H.M., Chiang I.C. 2006. Properties of MTGase treated gluten film. European Food Research and Technology, 222, 291-297. otwiera się w nowej karcie
 54. Kołodziejska I., Piotrowska B. 2007. The water vapour permea- bility, mechanical properties and solubility of fish gelatin-chitosan films modified with transglutaminase or 1-ethyl-3-(3-dimethylami- nopropyl) carbodiimide (EDC) and plasticized with glycerol. Food Chemistry, 103, 295-300. otwiera się w nowej karcie
 55. Malesa M. 2004. Nanonapełniacze kompozytów polimerowych. Część I. Krzemiany warstwowe. Elastomery, 3(8), 12-17.
 56. Ray S.S., Okamoto M. 2003. Polymer/layered silicate nanocom- posites: a review from preparation to processing. Progress in Polymer Science, 28, 1539-1641.
 57. Martucci J.F., Vazquez A., Ruseckaite A. 2007. Nanocomposites based on gelatin and montmorillonite. Morphological and thermal studies. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 89, 1, 117- 122. otwiera się w nowej karcie
 58. Rao Y. 2007. Gelatin-clay nanocomposites of improved proper- ties. Polymer, 48, 5369-5375. otwiera się w nowej karcie
 59. Bae H.J., Park H.J., Hong S.I., Byun Y.J., Darby D.O., Kimmel R.M., Whiteside W.S. 2009. Effect of clay content, homogeni- zation RPM, pH, and ultrasonication on mechanical and barrier properties of fish gelatin/montmorillonite nanocomposites films. LWT -Food Science and Technology, 42, 1179-1186. otwiera się w nowej karcie
 60. Dean K., Yu L. 2005. Biodegradable protein nanocomposites. In: Biodegradable Polymers for Industrial Application. Smith R. (Ed.), CRC Press, Boca Raton, p. 289-309. otwiera się w nowej karcie
 61. Rhim J.W., Lee J.H., Kwak H.S., 2005. Mechanical and water barrier properties of soy protein and clay mineral composite films. Food Science Biotechnology, 14, 112-116. otwiera się w nowej karcie
 62. Czaja N. 2004. Inteligentne opakowania. www.opakowania.com.pl/technologie/technologie.asp?ID=942
 63. Czerniawski B. 2003. Postęp w zakresie giętkich folii z tworzyw. http:// www.opakowania.com.pl/technologie/technologie.asp?id=601
 64. Malinowska-Pańczyk E., Sztuka K., Kołodziejska I. 2009. Prze- ciwdrobnousstrojowe, biodegradowalne folie opakowaniowe. Po- limery, (na etapie recenzji). otwiera się w nowej karcie
 65. van Dam H. 2006. Organic acids and their salts. Pig Progress, 22(8), 26-28.
 66. Rabea E.I., Badawy M., Stevens C.V., Smagghe G., Steurbaut W. 2003. Chitosan as antimicrobial agent: applications and mode of action. Journal of the American Chemical Society, 4, 1457- 1465. otwiera się w nowej karcie
 67. Düring K. 1999. The non-enzymatic microbicidal activity of lyso- zymes. FEBS Letters, 449, 93-100. otwiera się w nowej karcie
 68. Appendini, P., Hotchkiss J.H., 2002, Review of antimicrobial food packaging,. Innovative Food Science and Emerging, 3, 113- 126. otwiera się w nowej karcie
 69. Padgett T., Han I, Dawson P. 1998. Incorporation of food-grade antimicrobial compounds into biodegradable packaging films. Jo- urnal of Food Protection 61, 1330-1335. otwiera się w nowej karcie
 70. Hoffman K.L., Dawson P.L., Acton J.C., Han I.Y., Ogale A.A. 1998. Film formation effects on nisin activity in corn zein and po- lyethylene films. Reserch and Development Activities for Military Food and Packaging Systems Report, 50, 238-244. otwiera się w nowej karcie
 71. Franklin N.B., Cooksey D.K., Getty K.J.K. 2001. Inhibition of Li- steria monocytogenes Rusing nisin-containing packaging film. IFT Annual Meeting-New Orleans, Louisiana, 73D-6.
 72. Roller S., Seedhar P. 2002. Carvacrol and cinnamic acid inhibit microbial growth in fresh-cut melon and kiwifruit at 4° and 8°C. Letters in Applied Microbiology, 35, 390-394. otwiera się w nowej karcie
 73. Raybaudi-Massilia R.M., Mosqueda-Melgar J., Martin-Belloso O. 2006. Antimicrobial activity of essential oils on Salmonella enteri- tidis, Escherichia coli and Listeria innocua in fruit juices. Journal of Food Products, 69, 1579-1586. otwiera się w nowej karcie
 74. Cha D.S., Chinnan M.S., Choi J.H., Park H.J. 2002. Antimicrobial films based on N-alginate and к-carrageen, Lebensm.-Wiss u.- Technol., 35, 715-719.
 75. Ku K-J., Hong Y-H., Song K.B., 2008. Mechanical properties of a Gellidium corneum edible film containing catechin and its appli- cation in sausages. Journal of Food Science, C: Food Chemistry, 73, 217-221. otwiera się w nowej karcie
 76. Karou D., Dico M.H., Simpore J., Traore A.S. 2005. Antioxidant and antimibacterial activities of polyphenols from ethnomedicinal plants of Burkina Faso. African Journal of Biotechnology, 4(8), 823-828.
 77. Gómez-Estaca J., Giménez B., Montero P., Gómez-Guillén M.C. 2009. Incorporation of antioxidant borage extract into edible films based on sole skin gelatin or a commercial fish gelatin. Journal of Food Engineering, 92, 78-85. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1096 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi