C-1305 inactivation of recombinant human cytochrome P450, CYP1A2 and CYP3A4, is due to mechanism-based inhibition - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

C-1305 inactivation of recombinant human cytochrome P450, CYP1A2 and CYP3A4, is due to mechanism-based inhibition

Abstrakt

Podjęto próbę określenia mechanizmu obserwowanej inhibicji izoenzymów CYP1A2 i CYP3A4 przez pochodną triazoloakrydonu C-1305.W pierwszym kroku stwierdzono, że hamowanie aktywnosci obu enzymów jest procesem nieodwracalnym. W kolejnych etapach badań wykazano między innymi, że obecność NADPH zwiększa istotnie stopień obserwowanej inhibicji, co wskazało, że mamy do czynienia z inhibicją samobójczą opartą na mechanizmie działania (ang. mechanism-based inhibition). W celu potwierdzenia tej hipotezy wykonano kolejne eksperymenty, w których stwierdzono, że obecność standardowego substratu enzymu zapobiega w znacznym stopniu utracie aktywności enzymu, co świadczyło o oddziaływaniu C-1305 w miejscu aktywnym enzymu. Dodatek do mieszaniny glutationu i katalazy, których rola polega, odpowiednio, na wychwytywaniu reaktywnego metabolitu C-1305 i wolnych rodników powstających w czasie aktywacji związku, nie przywracał aktywności obu izoenzymów, co dodatkowo pozwoliło stwierdzić, że reaktywny metabolit powstaje w centrum aktywnym enzymu. Podsumowując, przedstawione wyniki wskazują, że hamowanie aktywności izoenzymów CYP1A2 i CYP3A4 jest procesem nieodwracalnym, a inhibicja ta zachodzi poprzez mechanizm inhibicji samobójczej. Jest to nowy element molekularnego mechanizmu działania pochodnych triazoloakrydonu. Zdolność do hamowania aktywności enzymów cytochromu P450 przez badany związek może mieć istotny wpływ na końcowy efekt terapeutyczny potencjalnego leku, jakim jest pochodna C-1305.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 57,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Fedejko - Kap B., Potęga A., Mazerska Z.: C-1305 inactivation of recombinant human cytochrome P450, CYP1A2 and CYP3A4, is due to mechanism-based inhibition// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 57., nr. suppl.4 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi