Calibration of permeation passive samplers with silicone membranes based onphysicochemical properties of the analytes. Anal. Chem.**2003 dostępny z Internetu http://pubs3.acs.org/acs/journals/, s. A-K, 6 rys. 7 tab. bib- liogr. 17 poz. Kalibracja permeacyjnych dozymetrów pasywnych z membraną silikonową w opar- ciu o fizykochemiczne właściwości analitów. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Calibration of permeation passive samplers with silicone membranes based onphysicochemical properties of the analytes. Anal. Chem.**2003 dostępny z Internetu http://pubs3.acs.org/acs/journals/, s. A-K, 6 rys. 7 tab. bib- liogr. 17 poz. Kalibracja permeacyjnych dozymetrów pasywnych z membraną silikonową w opar- ciu o fizykochemiczne właściwości analitów.

Abstrakt

W pracy opisano sposób kalibracji pasywnych dozymetrów permeacyjnych, wyko-rzystywanych w badaniach powietrza w oparciu o własności fizykochemiczneanalitów. Stwierdzono silną zależność pomiędzy stałą kalibracyjną (K) dozy-metrów i liczbą atomów węgla w cząsteczce analitu (w obrębie danej grupyzwiązków chemicznych) dla alkoholi, alifatycznych i aromatycznych węglowodo-rów oraz estrów. Taka zależność występuje również pomiędzy wartoścą stałej Ka temperaturą wrzenia analitów i wartością współczynnika LTPRI.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi