Cobalt(II) tri-­tert­-butoxysilanethiolates with bidentate spacer ligands - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cobalt(II) tri-­tert­-butoxysilanethiolates with bidentate spacer ligands

Abstrakt

Otrzymano szereg nowych tri-tert-butoksysilanotiolanów Co(II) z dwudonorowymi N,N'-ligandami takimi jak pirazyna, chinoksalina i 4,4'-bipy. W przypadku pirazyny i chinoksaliny otrzymane kompleksy są bimetaliczne, w których atomy metali połączone są odpowiednią aminą. Użyty do syntezy 4,4'-bipy pozwolił na otrzymanie dwóch odmian polimorficznych kompleksu {[Co{SSi(tBuO)3}2]2(μ­-4,4'­bipy)}, a także polimeru koordynacyjnego o wzorze [Co{μ-SSi(tBuO)3}{SSi(tBuO)3}(μ­-4,4'­bipy)]n. Otrzymane związki kompleksowe zostały scharakteryzowane strukturalnie metodą rentgenografii strukturalnej oraz spektroskopowo za pomocą technik IR oraz UV/Vis.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE nr 635, strony 1638 - 1644,
ISSN: 0044-2313
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Pladzyk A., Kazimierczuk K.: Cobalt(II) tri-­tert­-butoxysilanethiolates with bidentate spacer ligands// ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE. -Vol. 635, nr. iss. 11 (2009), s.1638-1644
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi