Constructed wetlands systems for wastewater treatment in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Constructed wetlands systems for wastewater treatment in Poland

Abstrakt

Oczyszczalnie hydrofitowe mogą stanowić interesującą alternatywę dla konwencjonalnych rozwiązań gospodarki ściekowej na terenach o rozproszonej zabudowie. Celem pracy była ocena działania i skuteczności usuwania zanieczyszczeń w hybrydowych systemach hydrofitowych pracujących w rejonie Gdańska, w klimacie umiarkowanym.Technologiczne rozwiązanie składające się z osadnika gnilnego oraz złoża hydrofitowego z podpowierzchniowym przepływem ścieków może być zalecane do oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych powstających na terenach wiejskich. Hybrydowe systemy hydrofitowe (HSH) zapewniają efektywne i stabilne w czasie usuwanie zarówno substancji organicznej (95,7%) jak i azotu ogólnego (78,0%). Wykazano, że wydajność usuwania substancji organicznej z 1m2 złoża nie zależała od konfiguracji systemu, podczas gdy wydajności usuwania azotu uzależniona była od zastosowanej konfiguracji. Największą wydajnością usuwania azotu charakteryzował się obiekt w Wiklinie ((1.06 gNm-2d-1) w którym kwatery zraża pionowego (2.0 m2M-1) zasilane były ściekami okresowo. Constructed wetland systems for wastewater treatment from rural aeries could be an interesting alternative for conventional wastewater treatment plant. The objective of this work was to evaluate the performance and efficiency of organic pollutants removal of hybrid constructed wetlands in the Gdańsk region working in temperate climate and under different loadings. Facility consisting of septic tank and vegetated subsurface bed (willow or reed) could be recommended for treatment of wastewater in rural areas. Hybrid Constructed Wetland (HCW) provides efficient and stable either organic matter and nitrogen removal with the efficiency up to 95.7% of BOD5 and 78.0 % of NTot. It was indicated that mass removal rates (MRRs) of organic matter (BOD, COD) for analysed HCW were independent of applied configuration in the contrary to the MRRs of total nitrogen. The highest MRR of nitrogen (1.06 gNm-2day-1) was observed for vertical flow beds in Wiklino facility with unit area of 2.0 m2pe-1. There is a farther need to explain the main processes responsible for nitrogen removal and relationship between discharging loads and configurations of hybrid constructed wetlands.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Architecture Civil Engineering Environment nr 1, strony 87 - 95,
ISSN: 1899-0142
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: Constructed wetlands systems for wastewater treatment in Poland// Architecture Civil Engineering Environment. -Vol. 1., nr. nr 2 (2008), s.87-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi