Determinanty i efekty uczenia się wydziałów ekonomicznych publicznych szkół wyższych województwa pomorskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determinanty i efekty uczenia się wydziałów ekonomicznych publicznych szkół wyższych województwa pomorskiego

Abstrakt

Publiczne uczelnie wyższe jako twory przez lata bardzo zhierarchizowane, ze znacznymi przejawami biurokratyzmu i silnie scentralizowaną władzą, w XXI wieku mają przed sobą długą drogę w dążeniu do doskonalenia własnej zdolności do uczenia się. Głównym celem pracy było zdiagnozowanie stanu determinant i efektów uczenia się badanych organizacji. Postawiono następujące hipotezy badawcze: poziom determinant uczenia się wydziałów ekonomicznych publicznych szkół wyższych jest niewystarczający z punktu widzenia wymagań zmieniającego się otoczenia szkół wyższych; istnieje konieczność i możliwość zaprojektowania działań zwiększających poziom determinant uczenia się badanych organizacji. W celu weryfikacji przyjętych hipotez przeprowadzono badania empiryczne, których podmiotem były wydziały ekonomiczne publicznych szkół wyższych województwa pomorskiego. Przedmiotem badań było zdiagnozowanie determinant oraz efektów uczenia się na badanych wydziałach. Zdiagnozowany poziom determinant uczenia się jest na poziomie średnim, co oznacza, że w zakresie jego zwiększania jest jeszcze wiele do zrobienia. Dynamika wzrostu efektów uczenia się przynajmniej w niewielkim stopniu była dodatnia.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Trzaskowska A. M., Borowiec A.: Determinanty i efekty uczenia się wydziałów ekonomicznych publicznych szkół wyższych województwa pomorskiego. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2018.212 s. ISBN 978-83-7348-740-6
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi