Dokładność modeli numerycznych przepływu wód podziemnych jako kryterium ich klasyfikacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dokładność modeli numerycznych przepływu wód podziemnych jako kryterium ich klasyfikacji

Abstrakt

W artykule podjęto próbę ustalenia klas dokładności numerycznych modeli przepływu wód podziemnych. Wstępnej analizie poddano 14 modeli wykonanych przez autorkę artykułu. Są to modele przepływu wód podziemnych występujących w porowatych utworach kenozoiku lub kredy, a zatem głównie wykonane na obszarze Polski północnej. Analizowano wartości błędów kalibracji, błąd bilansu przepływu, powierzchnię obszaru modelowania, skalę odwzorowania oraz liczbę otworów hydrogeologicznych, w oparciu o które skonstruowano model. Na podstawie tych danych przedstawiono wstępny obraz zróżnicowania dokładności modeli, który w następnym etapie został podzielony na klasy. Ustalone klasy dokładności modeli pomogą "umieścić" każdy rozpatrywany model w odpowiedniej klasie, co da pogląd na dokładność uzyskanych obliczeń. W zależności od skali modelu i stopnia skomplikowania warunków hydrogeologicznych klasy dokładności modelu mogą się różnić. Przedstawioną próbę klasyfikacji należy traktować jako wstępną. W kolejnym etapie należy uwzględnić dane z większej ilości modeli, wykonanych również przez innych Autorów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego strony 85 - 88,
ISSN: 0867-6143
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B.: Dokładność modeli numerycznych przepływu wód podziemnych jako kryterium ich klasyfikacji// Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. -., nr. nr 442 (2010), s.85-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi