Dynamic analysis of the railway bridge span under moving loads - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamic analysis of the railway bridge span under moving loads

Abstrakt

The first part of this paper provides a review of the state of knowledge of the dynamic behaviour of railway bridges under moving loads. Particular attention is paid to developments in modelling railway bridge loading and dynamic vehicle-span (structure) interaction. The most important aspects determining the advancements in this area of knowledge are identified. The contemporary techniques for defining bridge span finite element models used in dynamic analyses are also discussed. The second, practical part of this paper presents the results of numerical simulations of the passage of load along the bridge structure. The railway loads are represented by a series of concentrated forces and a series of single-mass oscillators. Vibration of the bridge span centre and of vehicle mass depending on the speed of travel are considered. The loading parameters were adopted to represent a real railway vehicle – EN57 electrical multiple unit. The structure’s parameters were adopted on the basis of a 30 m long load-relieving span. In both cases modal identification techniques were used to obtain all the required dynamic parameters of the span under analysis on the basis of experimental data.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 7

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 196 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Roads and Bridges - Drogi i Mosty nr 17, strony 299 - 316,
ISSN: 1643-1618
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Szafrański M.: Dynamic analysis of the railway bridge span under moving loads// Drogi i Mosty. -Vol. 17., nr. 4 (2018), s.299-316
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.7409/rabdim.018.019
Bibliografia: test
 1. Towpik K.: Infrastruktura transportu kolejowego. Oficy- na Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wyd. II, Warszawa, 2009
 2. Kry³ow A.N.: Über die erzwungenen Schwingungen von gleichförmigen elastischen Stäben. Mathematische An- nalen, 61, 2, 1905, 211-234
 3. Timoshenko S.P.: Forced vibration of prismatic bars. Izvestiya Kievskogo Politekhnicheskogo Instituta, 59, 1908, 163-203 otwiera się w nowej karcie
 4. Fryba L.: Vibration of Solids and Structures under Moving Loads. Thomas Telford, London, 1972 otwiera się w nowej karcie
 5. Saller H.: Einfluss bewegter Last auf Eisenbahnoberbau und Brücken. Wiesbaden Kreidel, Berlin, 1921
 6. Jeffcott H.H.: On the vibration of beams under the ac- tion of moving loads. Philosophical Magazine, Series 7, 8, 48, 1929, 66-97 otwiera się w nowej karcie
 7. Naleszkiewicz J.: Z dynamiki belki mostowej. Archi- wum Mechaniki Stosowanej, Vol. 2, 1953, 517-544 otwiera się w nowej karcie
 8. Akin J.E., Mofid M.: Numerical solution for response of beam with moving mass. Journal of Structural Engine- ering, ASCE, 115, 1, 1989, 120-131 otwiera się w nowej karcie
 9. Michaltsos G.T., Sophianopoulos D., Kounadis A.N.: The effect of a moving mass and other parameters on the dynamic response of a simply supported beam. Journal of Sounds and Vibrations, 191, 3, 1996, 357-362 otwiera się w nowej karcie
 10. K¹czkowski Z.: O drganiach belki mostowej pod wp³y- wem przesuwaj¹cych siê obci¹¿eñ. Zeszyty Naukowe Politechniki OEl¹skiej, Budownictwo, Z. 20, 201, 1967, 9-20 otwiera się w nowej karcie
 11. Langer J.: Studium dynamiki przês³a mostowego obci¹- ¿onego ruchomym pojazdem. Archiwum In¿ynierii L¹dowej, 19, 2, 1973, 255-262
 12. Yang Y.B., Lin C.W.: Vehicle-bridge interaction and potential application. Journal of Sounds and Vibration, 284, 1-2, 2005, 205-226 otwiera się w nowej karcie
 13. Szczeoeniak W., Ataman M., Zbiciak A.: Drgania belki sprê¿ystej wywo³ane ruchomym, liniowym oscylato- rem jednomasowym. Roads and Bridges -Drogi i Mo- sty, 1, 2, 2002, 53-83
 14. Klasztorny M.: Analiza drgañ belki mostowej prze- nosz¹cej jednorodny strumieñ obci¹¿eñ ruchomych.
 15. Archiwum In¿ynierii L¹dowej, 36, 3, 1990, 207-227
 16. Klasztorny M., Langer J.: Warianty sformu³owania i ana- liza równañ równowagi dynamicznej konstrukcji mosto- wych poddanych dzia³aniu strumieni obci¹¿eñ iner- cyjnych. Archiwum In¿ynierii L¹dowej, 36, 1-2, 1990, 3-18
 17. Fryba L.: A Rough assessment of railway bridges for high-speed trains. Engineering Structures, 23, 5, 2001, 548-556 otwiera się w nowej karcie
 18. Li J., Su M.: The resonant vibration for a simply sup- ported girder bridge under high-speed trains. Journal of Sounds and Vibration, 224, 5, 1999, 897-915 otwiera się w nowej karcie
 19. Xia H., Zhang N., Guo W.W.: Analysis of resonance mechanism and conditions of train-bridge system. Jour- nal of Sounds and Vibration, 297, 3-5, 2006, 810-822 otwiera się w nowej karcie
 20. Yang Y.B., Yau J.D., Hsu L.C.: Vibration of simple beam due to trains moving at high speed. Engineering Structures, 19, 11, 1997, 936-944 otwiera się w nowej karcie
 21. Gao M.M., Pan J.Y.: Coupling vibration analysis for train-track-bridge system. Proceedings of the 6 th Euro- pean Conference on Structural Dynamics "EURODYN 2005", Millpress, 2005, Rotterdam, 1069-1075
 22. Klasztorny M.: Analiza dynamiczna belkowych mostów zespolonych na CMK w warunkach zwiêkszonych prêd- kooeci poci¹gów (160 -250) km/h. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 2, 3, 2003, 73-93
 23. Wu Y.S., Yang Y.B.: Steady-state response and riding comfort of trains moving over a series of simply sup- ported bridges. Engineering Structures, 25, 2, 2003, 251-265 otwiera się w nowej karcie
 24. Klasztorny M.: Dynamika mostów belkowych obci¹- ¿onych poci¹gami szybkobie¿nymi. WNT, Warszawa, 2005
 25. Xia H., Xu Y.L., Chan T.H.T.: Dynamic interaction of long suspension bridges with running trains. Journal of Sounds and Vibration, 268, 2, 2000, 263-280 otwiera się w nowej karcie
 26. Zhang Q.L., Vrouwenvelder A., Wardenier J.: Numeri- cal simulation of train-bridge interactive dynamics. Computer and Structures, 79, 10, 2001, 1059-1075 otwiera się w nowej karcie
 27. Paiãxo A., Fortunato E., Calçada R.: The effect of dif- ferential settlements on the dynamic response of the train-track system: A numerical study. Engineering Structures, 88, 2015, 216-224 otwiera się w nowej karcie
 28. Bryja D., Ho³ubowski R., Gisterek I.: Railroad vehicle modelling in probabilistic vibration analysis of a rail- way bridge with randomly fluctuating track ballast stiffness. Proceedings of The 9 th International Confer- ence on Structural Dynamics "EURODYN 2014", Porto, Portugal, 2014, 2737-2744 otwiera się w nowej karcie
 29. Podworna M.: Dynamic response of steel-concrete composite bridges loaded by high-speed train. Struc- tural Engineering and Mechanics, 62, 2, 2017, 179-196 otwiera się w nowej karcie
 30. Gou H., Zhou W., Yang Ch., Yi B., Pu Q.: Dynamic re- sponse of a long-span concrete-filled steel tube tie arch bridge and the riding comfort of monorial trains. Applied Sciences, 8, 4, 2018, 1-22 otwiera się w nowej karcie
 31. Apanas L., Sturzbecher K.: Analiza dynamiczna krato- wego wiaduktu kolejowego w zwi¹zku z dostosowa- niem do przejazdu poci¹gów z du¿ymi prêdkooeciami.
 32. Archiwum Instytutu In¿ynierii L¹dowej, Wydawnic- two Politechniki Poznañskiej, 5, 2009, 9-33 otwiera się w nowej karcie
 33. Ribeiro D., Calcada R., Delgado R.: Dynamic analysis of Alcácer do Sal railway bridge. Proceedings of the 6 th European Conference on Structural Dynamics "EURODYN 2005", Millpress, 2005, Rotterdam, 1661-1667 otwiera się w nowej karcie
 34. Oleszek R., Radomski W.: Dynamic analysis of an exi- sting arch railway bridge according to Eurocodes. Ar- chives of Civil Engineering, LXII, 4/I, 2016, 99-117 otwiera się w nowej karcie
 35. Zobel H., Zbiciak A., Oleszek R., Michalczyk R., Mossakowski P.: Numerical identification of the dy- namic characteristics of a steel-concrete railway bridge. Roads and Bridges -Drogi i Mosty, 13, 3, 2014, 189-215, DOI: 10.7409/rabdim.014.018 otwiera się w nowej karcie
 36. Szafrañski M.,¯ó³towski K.: Modelowanie konstrukcji mostów pod k¹tem dynamicznym. Seminarium "Mo- sty Kolejowe", Warszawa -Jachranka, 2013, 101-115
 37. ¯ó³towski K., Kozakiewicz A., Romaszkiewicz T., Sza- frañski M., Madaj A., Falkiewicz R., Raduszkiewicz K., Redzimski K.: Przebudowa mostu kolejowego przez rzekê Pilicê z przystosowaniem do du¿ych prêdkooeci.
 38. Archiwum Instytutu In¿ynierii L¹dowej, Wydawnic- two Politechniki Poznañskiej, 8, 2010, 289-299 otwiera się w nowej karcie
 39. Calcada R., Cunha A., Delgado R.: Dynamic analysis of metallic arch railway bridge. Journal of Bridge Engi- neering, 7, 4, 2002, 214-222 otwiera się w nowej karcie
 40. ¯ó³towski K., Szafrañski M., Kozakiewicz A.: Zastoso- wanie istniej¹cych przêse³ odci¹¿aj¹cych typu mosto- wego dla prêdkooeci eksploatacyjnych do 60 km/h. Mosty, 2, 2013, 24-27
 41. Juang J.N., Pappa R.S.: An eigensystem realization al- gorithm for modal parameter identification and model reduction. Journal of Guidance, Control and Dynamics, 8, 5, 1985, 620-627 otwiera się w nowej karcie
 42. Bendat J., Piersol A.: Engineering applications of cor- relation and spectral analysis. John Wiley & Sons, Inc., 1980
 43. Szafrañski M.: Dynamika mostu kolejowego ma³ej roz- piêtooeci pod obci¹¿eniem ruchomym. Materia³y konfe- rencyjne 64. Konferencji Naukowej Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB "KRYNICA 2018", Krynica Zdrój, 2018, 281-282
 44. Juang J.N.: Applied system identification. Englewood Clifs, Prentice-Hall PTR, New Jersey, Inc., 1994
 45. Szafrañski M.: Vibration of the bridge under moving singular loads -theoretical formulation and numerical solution. Journal of Applied Mathematics and Compu- tational Mechanics, 15, 1, 2016, 169-180 otwiera się w nowej karcie
 46. Szafrañski M.: Oddzia³ywania taboru na mosty kolejo- we przy zmiennych parametrach ruchu. Rozprawa dok- torska, Politechnika Gdañska, Gdañsk, 2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 146 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi