Dynamometr do pomiaru siły tarcia w warunkach mikroprzemieszczeń - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamometr do pomiaru siły tarcia w warunkach mikroprzemieszczeń

Abstrakt

Praca jest kontynuacją referatu pt.: ''Konstrukcja uchwytu próbek do badańtribologicznych w warunkach mikroprzemieszczeń'', gdzie częściowo omówiono problemy konstrukcyjne uchwytu próbek do badań tribologicznych w warunkach mikroprzemieszczeń. W niniejszym opracowaniu omówiono zagadnienia związane zoptymalizacją postaci konstrukcyjnej uchwytu w celu zwiększenia czułości po-miaru siły tarcia. Należało przy tym zapewnić możliwie jak największą wy-trzymałość ramion uchwytu mocujących próbki. Uwzględniono także postulat mo-żliwie dużej sztywności osiowej uchwytu, która ma bezpośredni wpływ na war-tość rzeczywistej amplitudy drgań stycznych pomiędzy próbkami a przeciwprób-ką.

Rafał Gawarkiewicz, Jan Sikora. (2002). Dynamometr do pomiaru siły tarcia w warunkach mikroprzemieszczeń, 63-70.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania strony 63 - 70
Język:
polski
Rok wydania:
2002

wyświetlono 1 razy

Meta Tagi